Kurzy pre profesionálnych vodičov

Organizujeme kurzy prvej pomoci pre profesionálnych vodičov, ktorí majú podľa Zákona 280/2008 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov  povinnosť absolvovať každých 5 rokov pravidelný výcvik, ktorého súčasťou je aj aktualizácia úrovne vedomostí a zručností z poskytovania PP.

 

Spolupracujeme s autoškolami pri jeho zabezpečení, pričom kurz prvej pomoci je vykonávaný v súlade s Vyhláškou 398/2010 špecifikovaný pre cieľovú skupinu profesionálni vodiči.

 

Obsah preškolenia profesionálnych vodičov

Okrem obnovy vedomostí a zručností  v kurze prvej pomoci  podľa Vyhlášky MZ SR 398/2010 vodič – profesionál získa vedomosti v súlade so Zákonom 280/2006 Z.z. prílohou č.1. s naplnením cieľov prípravy a preškolenia.

Cieľ: uvedomenie si rizík v cestnej premávke a rizík pracovných úrazov vodičov:
uvedomenie si rizík v cestnej premávke a rizík pracovných úrazov vodičov:

druhy pracovných úrazov v sektore dopravy, štatistika cestných nehôd, účasť nákladných vozidiel a autobusov, ľudské, materiálne a finančné následky.

Cieľ: schopnosť zabrániť poškodeniu zdravia:
ergonomické princípy, pohyby a polohy, ktoré predstavujú riziko, fyzická kondícia, cvičenia vzťahujúce sa na manipuláciu s nákladom, osobná ochrana.

Cieľ: uvedomenie si významu dobrého fyzického a duševného stavu:
zásady zdravej a vyváženej výživy, vplyv alkoholu, drog alebo akýchkoľvek iných látok schopných ovplyvniť správanie, symptómy, príčiny, vplyvy únavy a stresu, základná úloha cyklu práce a odpočinku.

Cieľ: schopnosť posúdiť núdzové situácie:
správanie v núdzových situáciách, posúdenie situácie, zabránenie komplikáciám pri nehode, zavolanie pomoci, pomoc zraneným a poskytnutie prvej pomoci, reakcia v prípade požiaru, evakuácia spolujazdcov z nákladného vozidla a cestujúcich z autobusu, zaručenie bezpečnosti všetkých cestujúcich, reakcia v prípade násilných činov, základné princípy vypracovania správy o nehode.

Cieľ: schopnosť zabrániť poškodeniu zdravia:
ergonomické princípy, pohyby a polohy, ktoré predstavujú riziko, fyzická kondícia, cvičenia vzťahujúce sa na manipuláciu s nákladom, osobná ochrana.