2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

AED - automatický externý defibrilátor

Použitie automatického externého defibrilátora (AED) v rámci poskytovania prvej pomoci  výrazne zvyšuje šancu na oživenie človeka s náhlym zlyhaním srdca a jeho návrat do plnohodnotného života. Umiestnenie a použitie automatického externého defibrilátora je opodstatnené na miestach, kde sa predpokladá záchrana jedného ľudského života raz za dva roky.  Takýmito miestami sú určite pracoviská s rizikom úrazu elektrickým prúdom, pracoviská náročné na fyzický výkon zamestnancov, s vysokou mierou  stresových faktorov. AED je automat s jednoduchým použitím pre užívateľa.

 

AED logoPrečo použiť automatický defibrilátor?

Zabezpečenie pracovísk AED, ich umiestňovanie v pracovných priestoroch a zaškolenie  pracovníkov je v súčasnosti vzhľadom na príčiny náhlych úmrtí na pracoviskách celosvetovým trendom. AED sa tak stáva jednou z pomôcok na poskytovanie prvej pomoci a záchranu ľudského života.

Podľa zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestávateľ povinný vybaviť pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

V októbri 2010 sa zmenila legislativa určujúca školenie zamestnancov v kurzoch prvej pomoci. Súčasťou každého kurzu prvej pomoci sa stal aj nácvik zručností v oživovaní s použitím automatického externého defibrilátora (AED). Prečo nastala táto zmena a prečo je defibrilácia laickým záchrancom súčasťou prvej pomoci?

  • Najčastejšou príčinou náhlej smrti u dospelých je až v 80% náhle zlyhanie srdca.
  • Vek postihnutých náhlou srdcovou smrťou sa neustále posúva k mladším vekovým skupinám.
  • Náhle zlyhanie srdca je často dôsledkom úrazu elektrickým prúdom.
  • Ľudia postihnutí náhlym zlyhaním srdca majú obrovskú šancu na prežitie a návrat do plnohodnotného života, ak je oživovanie do príchodu záchrannej služby robené včas a správnou technikou.
  • Automatický externý defibrilátor je „Váš asistent pri záchrane života“.
  • Je komplexný oživovací systém, ktorý v prípade potreby podá defibrilačný výboj a môže obnoviť normálnu činnosť srdca.
  • Účinnosť výboja je najvyššia v prvých minútach po zlyhaní srdca a klesá každou minútou. Je potrebné podať výboj čo najskôr.
  • AED Vás počas celého oživovania vedie hlasovými povelmi v jednotlivých záchranných činnostiach a pomáha záchrancovi oživovať správnou technikou masáže srdca.

 


 

Kontaktujte nás a povieme Vám viac o zabezpečení pracoviska a možnostiach vyškolenia pracovníkov . Na vyžiadanie vypracujeme cenovú ponuku na kurzy aj materiálne zabezpečenie pracoviska.   Kontakt:
Bc. Peter Kováč
+421 918 345 112
e-mail: kovac@rzp.sk