Priebeh kurzu a skúšky z vyučovania prvej pomoci

Na oba dni kurzu Vám odporúčame pohodlné športové oblečenie. Súčasťou kurzu sú aj praktické nácviky prvej pomoci, KPR. Účastnícky poplatok zahŕňa obedy, občerstvenie a nápoje počas kurzu. Pre absolvovaním kurzu inštruktora Vám odporúčame zorientovať sa v aktuálnych odporúčaniach pre KPR a postupoch prvej pomoci. Znalosti z problematiky Vám umožnia venovať viac pozornosti práve pedagogickej časti. Budete sa tak môcť viac sústrediť na prípravu vyučovania v simulovaných podmienkach.

 

Skúška z výučby poskytovania prvej pomoci (ďalej len „skúška“) prebieha v zmysle vyhlášky č. 398/2010 Z.z. o minimálních požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Uskutoční sa do 15 dní po absolvovaní kurzu inštruktora prvej pomoci. Termín a čas skúšky oznámi účastníkovi kurzu inštruktora predseda skúšobnej komisie. Skúška sa uskutočňuje pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť skúšky prebieha formou písomného testu zostaveného z 20 otázok, pričom: 5 otázok je z problematiky pedagogika a didaktika vyučovania a 15 otázok je z problematiky prvá pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť. Minimálna požadovaná úspešnosť je 75%. Praktická časť skúšky spočíva v písomnej príprave vyučovacej hodiny kurzu prvej pomoci a z výučby poskytovania prvej pomoci na určenú tému v simulovaných podmienkach. Súčasťou hodnotenia je:

  • písomná príprava vyučovacej hodiny (je prílohou protokolu o skúške) – požadovaná je správna štruktúra hodiny, stanovenie cieľov, rozpracovanie hlavnej časti, určenie metód a prostriedkov vyučovacej hodiny,
  • výučba v kurze prvej pomoci - požadovaná je správnosť použitia vhodných metód, didaktiky, výberu a použitia vyučovacích pomôcok a prostriedkov,
  • doplňujúcich otázok z problematiky výučby prvej pomoci.

Predseda skúšobnej komisie po skončení skúšky túto vyhodnotí výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ a oboznámi účastníka kurzu s výsledkom hodnotenia. Ak do 24 hodín od termínu konania skúšky účastník preukáže, že sa jej nemohol zúčastniť zo závažného dôvodu, alebo skúške nevyhovel, držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora prvej pomoci mu určí náhradný termín, najviac však dvakrát v priebehu roka. Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci platí päť rokov od dátumu jeho vydania (ust. § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z.z.).