Akreditované kurzy PP pre firmy a zamestnancov

Zabezpečujeme kurzy prvej pomoci pre firmy, pričom vo výučbe venujeme zvýšenú pozornosť špecifickým rizikám pracovných činností konkrétnych zamestnancov. Obsah kurzy je prispôsobený konkrétnej cieľovej skupine. Účastníci tak okrem všeobecných informácií o poskytovaní prvej pomoci získajú aj vedomosti a zručnosti v riešení situácie ohrozenia zdravia a života, s ktorými sa z pohľadu ich profesie môže stretnúť najčastejšie.

 
BOZP - riziká úrazu elektrickým prúdom Príklad zamerania kurzov:
  • Kurz prvej pomoci pre zamestancov stavebných firiem
  • Kurz prvej pomoci so zameraním na úrazy elektrickým prúdom
  • Kurz prvej pomoci pre zamestancov hotelov a reštavrácií
  • Kurz prvej pomoci  - nehody v cestných a železničných tuneloch
  • Kurz prvej pomoci pre lesných robotníkov