2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Skúška z poskytovania prvej pomoci

Pozostáva z teoretickej časti skúšky formou písomného testu zloženého z 20 otázok a praktickej časti skúšky.

Praktická časť skúšky pozostáva s riešenia modelovej situácie, v ktorej účastník skúšky poskytuje prvú pomoc v simulovaných podmienkach, pričom využíva figuríny a pomôcky na poskytovanie prvej pomoci.

 

O výsledku skúšky Vás inštruktor informuje hneď po jej vykonaní.

Bez zbytočného strachu a stresu si overíme, čo ste sa na kurze prvej pomoci pod vedením nášho inštruktora naučili.

Do 5 pracovných dní po úspešnom absolvovaní skúšky Vám vystavíme Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci.

Súbor otázok k testu z poskytovania prvej pomoci zostavilo MZ SR. Celý súbor otázok vrátane  a možností odpovedí na ne si môžete pozrieť na stránkach Ministerstva zdravotníctva SR: súbor otázok zo stranky MZ SR