Lekárničky

Prvého mája 2009 nadobudla platnosť Vyhláška MZ SR č. 143/2009, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravy  podľa kategórie motorových vozidiel.

 

https://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=208934&FileName=zz2009-00143-0208934&Rocnik=2009

Karta prvej pomoci