Informácie o projekte

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, Opatrenie  2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve, Programové obdobie 2007-2013; Vzdelávací program sústavného vzdelávania pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov. Operačný program Vzdelávanie, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Projekt EÚ 1

Realizátor projektu:
RZP – Asistenčné služby, s.r.o., vzdelávacia ustanovizeň akreditovaná MZ SR na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci a kurzu inštruktora prvej pomoci

Strategický cieľ projektu:
Podporiť rozvoj ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve prostredníctvom tvorby nových vzdelávacích programov a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Špecifické ciele projektu:

 • Tvorba a aktualizácia vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v oblasti poskytovania prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v oblasti poskytovania prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v oblasti poskytovania prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti


Cieľová skupina účastníkov projektu:
8000 zdravotníckych pracovníkov v povolaní sestra, pôrodná asistentka a ďalší zdravotnícky pracovník fyzioterapeut, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v ústavných zariadeniach

Oblasti realizácie projektu:
všetky kraje SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja

Obdobie realizácie projektu:
2012 – 2014

Termíny a miesta realizácie vzdelávacieho programu budú zverejňované od januára 2012. Bližšie info: Mgr. Beáta Macejková
+421 918 688 701, macejkova@rzp.sk

Projekt EÚ

 

PROGRAM

Vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“ je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Práve títo zdravotnícki pracovníci sú s pacientom v najbližšom a najčastejšom kontakte. Často sú prvým členom zo zdravotníckeho tímu a priamym svedkom situácie náhleho zlyhania životných funkcií pacienta, alebo stavu, pri ktorých je riziko ich zlyhania vysoké.

Oni môžu prví zachytiť varovné príznaky, zvolať včas resuscitačný tím, zahájiť resuscitačné postupy zamerané na podporu životných funkcií, byť kompetentným a zručným zdravotníckym pracovníkom pripraveným riešiť aj náročné situácie.

Neodkladná zdravotná starostlivosť má svoje špecifiká. Jej náročnosť je daná multidisciplinárnym charakterom odboru, náročnosťou na rozhodovanie aj praktické zručnosti pri výkonoch zachraňujúcich život človeka.

V situáciách náhleho ohrozenia života človeka je zručnosť v neodkladnej podpore životných funkcií zručnosťou prioritnou.

MODULY

Vzdelávací program zameraný na získanie vedomostí a zručností v poskytovaní prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti v súlade s platnými odporúčaniami Európskej resuscitačnej rady 2010, v rozsahu 16 školiacich hodín je zostavený z 2 modulov.

Modul I.    „Prvá pomoc a život zachraňujúce výkony“ v rozsahu 8 školiacich hodín

Modul je zameraný na získanie vedomostí a zručností v základnej neodkladnej resuscitácii a život zachraňujúcich výkonoch v rámci poskytovania prvej pomoci. Súčasťou základnej neodkladnej resuscitácie je použitie automatickej externej defibrilácie.

Modul II.    „Sestra v neodkladnej zdravotnej starostlivosti“ v rozsahu 8 školiacich hodín

Modul zameraný na získanie vedomostí a zručností v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v kontakte s pacientom v stave náhleho závažného ohrozenia zdravia a života.

Každý modul je zložený z 3 hodín teoretickej prípravy a 5 hodín nácviku praktických zručností s využitím figurín a trenažérov.

AKTIVITY

Aktivity súvisiace s realizáciou vzdelávacieho projektu
Príprava publikácií oboch modulov vzdelávacieho programu „Záchrana života profesionálne a bezpečne“ pre každého účastníka:

 • Modul I. „Prvá pomoc a život zachraňujúce výkony“
 • Modul II. „Sestra v neodkladnej zdravotnej starostlivosti“

Vytvorenie dištančného vzdelávacieho programu „Záchrana života profesionálne a bezpečne“

 • e-learningový vzdelávací program s multimediálnym vzdelávacím obsahom v rozsahu 6 hodín

Vytvorenie inštruktážneho videa „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.
Mapovanie profesionálnych schopností zdravotníckych pracovníkov v problematike poskytovania prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti pred a po realizácii vzdelávacieho programu.

VZDELÁVANIE

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Je podmienkou odborného rastu každého zdravotníckeho pracovníka. Povinnosť sústavného vzdelávania vyplýva zo zákona č. 578/2004 Z. z. zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Spoločnosť RZP – Asistenčné služby, s.r,o. pripravila  vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“ určený pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach v rozsahu 16 školiacich hodín (2x8 hodín).

Vzdelávací program je zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií. Účastník vzdelávacieho programu naplní v súlade s Vyhláškou MZ SR 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, povinnosť absolvovať najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program tohto zamerania. Z pohľadu dôležitosti získaných vedomostí a zručností je akreditovaný vzdelávací program povinnou cyklickou vzdelávacou aktivitou.

Účastník vzdelávacieho programu „Záchrana života profesionálne a bezpečne“ získa po jeho absolvovaní 16 kreditov.

LEKTORI

Lektormi sú zdravotnícki pracovníci so skúsenosťami s poskytovaním neodkladnej zdravotnej starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe a v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ako profesionálni záchranári riešili mnohé krízové situácie, napríklad zásah vo VOP Nováky. Za pracovné výsledky pri mimoriadnej udalosti boli v roku 2007 ocenení prestížnou cenou Zlatý záchranársky kríž 2007 za najlepší Záchranársky čin profesionálneho kolektívu a bolo im udelené aj ocenenie od primátora mesta Nováky za obetavú pomoc pri tragédii vo VOP. Ďalšie významné ocenenie – Zlatú záchranársku hviezdu – získali v roku 2009 v kategórii profesionálny čin jednotlivca. Zúčastnili sa záchranárskych súťaží, kde získali popredné umiestnenia.

Ich profesionálne skúsenosti sú dnes využité v oblasti vzdelávania v prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

RZP – Asistenčné služby, s.r.o.
Spoločnosť je držiteľom akreditácie MZ SR na uskutočňovanie Kurzu prvej pomoci č. Z48075/2010-OZdV a držiteľom akreditácie MZ SR na uskutočňovanie Kurzu inštruktora prvej pomoci č. 20928-2/2009-OZdV.

NAŠA ČINNOSŤ

Vzdelávacia činnosť spoločnosti RZP – Asistenčné služby, s.r.o.

Vzdelávaniu v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci sa venujeme od roku 2006.

 • V roku 2008 sme získali akreditáciu MZ SR na uskutočňovanie kurzu prvej pomoci a kurzu inštruktora prvej pomoci.
 • V roku 2008 sme preškolili všetkých zamestnancov nemocnice Topoľčany v základnej neodkladnej resuscitácii.
 • V akreditovaných kurzoch prvej pomoci spoločnosť sme vyškolili viac ako 34 000 osôb.
 • Vzdelávame laickú aj odbornú  verejnosť:
  • deti, žiakov, študentov základných a stredných škôl
  • skautov
  • rodičov, materské centrá
  • pedagogických pracovníkov
  • žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov
  • zamestnancov v rámci BOZP
  • príslušníkov HaZZ SR a PZ SR
  • potápačov, plavčíkov
  • vodičov ZZS, DZS, pilotov LZS
  • zdravotníckych pracovníkov
  • inštruktorov prvej pomoci

V spolupráci so zamestnávateľmi, odbornými spoločnosťami SLS a komorami pripravujeme vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s obsahom zameraným na prvú pomoc, neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nácvik zručností k neodkladnej podpore životných funkcií.

Aktivít sústavného vzdelávania pripravených RZP – Asistenčné služby, s.r.o. sa od roku 2009 zúčastnilo 2 000 zdravotníckych pracovníkov v povolaniach:

 • lekár
 • zubný lekár
 • farmaceut
 • sestra
 • pôrodná asistentka
 • fyzioterapeut
 • verejný zdravotník
 • zdravotnícky laborant
 • asistent výživy
 • dentálna hygienička
 • rádiologický technik
 • zdravotnícky záchranár
 • zubný technik
 • technik pre zdravotnícke pomôcky
 • optometrista
 • farmaceutický laborant
 • masér
 • očný optik
 • ortopedický technik
 • zdravotnícky asistent
 • sanitár
 • psychológ

Projekt EÚ 2