Kurz prvej pomoci pre psychológov

Vedomosti a zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií sú podmienkou na správne a včasné poskytnutie prvej pomoci človeku v ohrození života. Preto je podľa Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, §2 ods.5,  zdravotnícky pracovník povinný absolvovať najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií. SKP akceptuje kurzy, ktoré uskutočňuje vzdelávacia ustanovizeň, akreditovaná MZ SR na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci pre vybrané cieľové skupiny.