2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“

Registrácia na akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/82005 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5).

 

Registračný formulár

Údaje vypĺňajte s diakritikou, budú použité na vystavenie dokladov.
Titul, meno a priezvisko
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Povolanie
Komora
Registračné číslo v komore
Kontakt (email, telefón)
Miesto a termín:
Cena:
 • 52€ – lekár
 • 30€ – sestra
V cene je zahrnuté:
 • publikácia „Neodkladná podpora živ. funkcií“ o rozsahu 72 str., coffee break
 • bezplatná kontrola funkčnosti resuscitačného setu v zmysle výnosu MZ SR
(poskytujeme zľavy pre organizované skupiny)
Forma úhrady: prevodom na účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.
Fakturačné údaje:
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.

Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a potvrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel ani poskytnuté iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované.


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte osobne, elektronickou poštou alebo telefonicky.
Kontakt: vzdelavanie@rzp.sk
TEL: +421 915 397 133Publikácia Neodkladná podpora životných funkcií v cene vzdelávacieho programu

Publikácia Neodkladná resuscitácia

Súčasťou účastníckeho poplatku je farebná 72 stranová publikácia „Neodkladná resuscitácia“ – súhrn poznámok a algoritmov KPR z obsahu vzdelávacieho programu.

Obsah vzdelávacieho programu:

Teoretická časť

 1. Prvá pomoc v reťazi prežitia
  • Zmeny v postupoch resuscitácie (aktuálne odporúčania pre resuscitáciu, ERC 2015)
  • Organizácia poskytovania PP, zabezpečenie bezpečnosti, systém neodkladnej zdravotnej starostlivosti (NZS) v SR
 2. Základná neodkladná resuscitácia
  • Základná neodkladná resuscitácia dospelých a detí s použitím automatického externého defibrilátora (AED)
 3. PP pri iných stavoch bezprostredného ohrozenia života
  • Odstránenie cudzieho telesa pri obštrukcii dýchacích ciest u dospelého a dieťaťa
  • ­ PP pri bezvedomí, pri masívnom krvácaní, protišokové opatrenia
 4. Rozšírená neodkladná resuscitácia
  • Rozšírená neodkladná resuscitácia v ambulancii s použitím pomôcok resuscitačného setu
  • Defibrilácia – použitie štandardného (manuálneho) defibrilátora a AED
  • Použitie dýchacieho samorozpínacieho vaku a kyslíková liečba
  • Možnosti zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest - použitie vzduchovodov, supraglotických pomôcok (laryngeálnej masky, laryngeálneho tubusu), tracheálna intubácia
  • Zabezpečenie cievneho vstupu, farmakoterapia pri KPR
 5. Špecifické postupy KPR
  • KPR tehotnej ženy, novorodenca, KPR pri náhodnej hypotermii, anafylaxia
Kurz pre zdravotníkov

Praktická časť

 1. Základná neodkladná resuscitácia dospelých, detí a dojčiat s použitím AED
 2. Rozšírená neodkladná resuscitácia dospelých s použitím pomôcok resuscitačného setu na ambulancii
 3. Nácvik odstránenia cudzieho telesa pri obštrukcii z dýchacích ciest dospelých a detí
 4. Nácvik udržania a zabezpečenia priechodnosti dýchacích ciest pomôckami u dospelých a dojčiat
 5. Nácvik zabezpečenia i.v. periférneho vstupu
 6. Iné výkony prvej pomoci: Rautekov vyslobodzovací hmat, zastavenie vonkajšieho masívneho krvácania, stabilizovaná poloha…

Diskusia, skúška – písomný test a praktické riešenie situácie v simulovaných podmienkach

Dotazník spokojnosti účastníkov vzdelávacieho programu

Súbežné aktivity pre účastníkov

 • Možnosť kontroly funkčnosti a kompletnosti resuscitačného setu z ambulancie v zmysle výnosu MZ SR č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
 • Možnosť nácviku resuscitácie s použitím pomôcok vlastného resuscitačného setu