Prečo tréning v resuscitácii?

 

S resuscitáciou a riešením kritických stavov sa zdravotnícki pracovníci (ZP) mimo ZZS, OUP, OAIM nestretávajú často. Zlyhanie vitálnych funkcií je situáciou, ktorá väčšinu ZP zaskočí svojou naliehavosťou. Vyžaduje okamžitú reakciu, rýchle a správne rozhodnutia a neodkladné poskytnutie pomoci. Ak je resuscitácia pre ZP činnosť v praxi sporadická, nedokáže si bez pravidelných nácvikov KPR v simulovaných podmienkach udržať zručnosť na úrovni správneho psychomotorického stereotypu. Stráca schopnosť reagovať na zlyhanie vitálnych funkcií správne a včas. Väčšina štúdií zameraných na výučbu KPR a udržanie potrebných zručností pre poskytovanie kvalitnej KPR dokazuje, že zručnosť sa po 3 - 6 mesiacoch od školenia vytráca (ERC, 2015).

Situácia v SR fakty podporujúce systém sústavného vzdelávania v NZP a PP

  • Včasnosť a kvalita KPR zásadne ovplyvňuje stav CNS po obnovení obehu u prežívajúceho pacienta.
  • Stúpajúci výskyt náhlej srdcovej smrti v mladších vekových kategóriách, hlavne ako mimo nemocničné náhle zastavenie obehu (NZO) vo verejných priestoroch a ambulanciách.
  • Každá minúta od NZO bez KPR znižuje šancu na obnovenie obehu o 10 - 15 %.
  • Časová dostupnosť resuscitačného tímu z OAIM nie je v ústavných zdravotníckych zariadeniach optimálna často z dôvodu rozloženia oddelení v jednotlivých budovách, čo dnes nedokážeme zmeniť jednoduchým riešením.
  • Problém časovej dostupnosti resuscitačného tímu je ešte výraznejší pri KPR v ambulantnej ZS z dôvodu dlhých príjazdových časov ambulancií ZZS.
  • Zdravotnícke zariadenia disponujú materiálno-technickým vybavením v zmysle platnej legislatívy, ktoré im umožňuje do príchodu resuscitačného tímu (ZZS / OAIM) zahájiť KPR rozšírenú. Ak je k dispozícii defibrilátor, v prípade defibrilovateľných malígnych arytmií včas defibrilovať, zabezpečiť ventiláciu dýchacím vakom s maximálnou možnou frakciou kyslíka, zabezpečiť cievny vstup. Podľa primárnej príčiny NZO zvoliť optimálny algoritmus KPR, identifikovať reverzibilnú príčinu NZO (4 H, 4 T), aplikovať kauzálnu liečbu...
  • Podľa odporúčaní ERC by mal byť ZP kompetentný v poskytovaní KPR nielen z pohľadu techniky jednotlivých resuscitačných výkonov, ale aj v netechnických zručnostiach.