Obsah programu „Neodkladná podpora životných funkcii“

 

Spoločnosť RZP a.s. rozširuje minimálny štandard obsahu akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ o témy a nácviky zohľadňujúce konkrétne personálne a materiálno – technické podmienky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (napr. KPR v podmienkach ambulantného zdravotníckeho zariadenia, KPR v nemocnici, KPR v podmienkach lekárne...). Účastníci majú možnosť pri tréningu KPR použiť aj pomôcky vlastného resuscitačného setu, skontrolovať kompletnosť a funkčnosť jednotlivých pomôcok. Výučba teoretických vedomostí a nácvik praktických zručností je v súlade s aktuálnymi odporúčaniami pre resuscitáciu (Guidelines ERC).

Minimálny štandard obsahu výučby študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ (výnos MZ SR č. 12422/2010-OL).

Teoretické vedomosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatickej externej defibrilácie tvoria najviac 40 % vzdelávacieho programu:

 • základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – rozsah a miesto v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 • náhle zmeny zdravia a koncepcia Reťazca prežitia,
 • základné životné funkcie a ich vzťahy – funkčná anatómia a základná patofyziológia vo vzťahu k náhlym život ohrozujúcim a závažným zdravie ohrozujúcim stavom (Quintet prvej hodiny a iné),
  • hlavné zásady, činnosti a úkony v rámci BLS,
  • BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia (univerzálny algoritmus),
  • BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia dospelých,
  • BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia detí,
  • postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia novorodencov (len pre lekárov, sestry a pôrodné asistentky pracujúce na neonatologickom pracovisku, pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny a na pôrodnej sále),
  • použitie automatickej externej defibrilácie,
  • špeciálne resuscitačné situácie – topenie, podchladenie, anafylaxia, gravidita, intoxikácie, úraz,
  • použitie defibrilácie (štandardnej),
  • BLS a akútny koronárny syndróm,
  • BLS a náhla cievna mozgová príhoda, kŕčové stavy,
  • BLS a ťažký úraz – dopravné nehody,
  • šok, krvácanie,
  • hypotermia, hypertermia,
  • popáleniny, poleptania,
  • bezvedomie – najčastejšie príčiny a prvá pomoc.
  Položka 2
  Praktické skúsenosti a zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatickej externej defibrilácie tvoria najmenej 60 % vzdelávacieho programu:
  • hlavné zásady pri poskytovaní BLS – zhodnotenie, bezpečnosť, volanie,
  • KPR dospelých a detí,
  • KPR a defibrilácia (automatická externá defibrilácia - nelekári, defibrilácia - lekári),
  • KPR novorodencov, pri tehotenstve, topení, anafylaxii, intoxikácii, podchladení,
  • polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie, imobilizačné techniky (chrbtica, končatiny),
  • uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom,
  • zastavenie krvácania, ošetrenie rán za použitia lekárničky,
  • riešenie modelových resuscitačných situácií,
  • farmakoterapia v rámci KPR – len lekári,
  • manipulácia s kyslíkovou fľašou s redukčným prietokovým ventilom a súpravou na pripojenie samorozpínacieho vaku.