Obsah programu „Neodkladná podpora životných funkcii“

Spoločnosť RZP a.s. rozširuje a dopĺňa minimálny štandard obsahu výučby študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ o špecifické témy a nácviky zohľadňujúce konkrétne personálne a materiálno – technické podmienky účastníkov (napr. KPR v podmienkach ambulantného zdravotníckeho zariadenia, KPR v nemocnici, KPR v podmienkach lekárne...). Účastníci majú možnosť pri tréningu KPR použiť aj pomôcky vlastného resuscitačného setu, skontrolovať kompletnosť a funkčnosť jednotlivých pomôcok. Výučba teoretických vedomostí a nácvik praktických zručností je v súlade s aktuálnymi odporúčaniami pre resuscitáciu (Európska resuscitačná rada 2015).

 

Minimálny štandard obsahu výučby študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“:

Položka 1

Teoretické vedomosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatickej externej defibrilácie tvoria najviac 40 % vzdelávacieho programu

 1. základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – rozsah a miesto v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
 2. náhle zmeny zdravia a koncepcia Reťazca prežitia,
 3. základné životné funkcie a ich vzťahy – funkčná anatómia a základná patofyziológia vo vzťahu k náhlym život ohrozujúcim a závažným zdravie ohrozujúcim stavom (Quintet prvej hodiny a iné),
 4. hlavné zásady, činnosti a úkony v rámci BLS,
 5. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia (univerzálny algoritmus),
 6. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia dospelých,
 7. BLS – postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia detí,
 8. postupnosť úkonov a kardiopulmonálna resuscitácia novorodencov (len pre lekárov, sestry a pôrodné asistentky pracujúce na neonatologickom pracovisku, pracovisku anestéziológie a intenzívnej medicíny a na pôrodnej sále),
 9. použitie automatickej externej defibrilácie,
 10. špeciálne resuscitačné situácie – topenie, podchladenie, anafylaxia, gravidita, intoxikácie, úraz,
 11. použitie defibrilácie (štandardnej),
 12. BLS a akútny koronárny syndróm,
 13. BLS a náhla cievna mozgová príhoda, kŕčové stavy,
 14. BLS a ťažký úraz – dopravné nehody,
 15. šok, krvácanie,
 16. hypotermia, hypertermia,
 17. popáleniny, poleptania,
 18. bezvedomie – najčastejšie príčiny a prvá pomoc.

Položka 2

Praktické skúsenosti a zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií u dospelých a detí vrátane automatickej externej defibrilácie tvoria najmenej 60 % vzdelávacieho programu

A. Praktické skúsenosti

 1. hlavné zásady pri poskytovaní BLS – zhodnotenie, bezpečnosť, volanie,
 2. KPR dospelých a detí,
 3. KPR a defibrilácia (automatická externá defibrilácia - nelekári, defibrilácia - lekári),
 4. KPR novorodencov, pri tehotenstve, topení, anafylaxii, intoxikácii, podchladení,
 5. polohovanie, vyslobodzovanie, premiestňovanie, imobilizačné techniky (chrbtica, končatiny),
 6. uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa cudzím telesom,
 7. zastavenie krvácania, ošetrenie rán za použitia lekárničky,
 8. riešenie modelových resuscitačných situácií,
 9. farmakoterapia v rámci KPR – len lekári
 10. manipulácia s kyslíkovou fľašou s redukčným prietokovým ventilom a súpravou na pripojenie samorozpínacieho vaku.

B. Minimálny počet nacvičovaných situácií v simulovaných podmienkach

KPR prakticky, pokiaľ nebude najmenej 75 % efektivita v počítačovom hodnotení.