Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností kurzu inštruktora

Kurz inštruktora je v trvaní 24 vyučovacích hodín (45 min.), pričom teória a praktické nácviky sú rozdelené do obsahových blokov. Časový rozsah teoretickej časti je najviac osem vyučovacích hodín. Jej cieľom je získanie vedomostí o metódach, formách a prostriedkoch vyučovacieho procesu, didaktike vyučovania, aplikácii pedagogických zásad a získanie a doplnenie odborných vedomostí z prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorých znalosť je pre inštruktora prvej pomoci nevyhnutná. Praktická časť kurzu je v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín. Cieľom praktickej časti je osvojenie si didaktiky a metodiky výučby prvej pomoci v simulovaných podmienkach, nácvik správnych techník a postupov prvej pomoci. Minimálny rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností je daný vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z.z.

 

Príloha č. 2 k vyhláške č. 398/2010 Z. z.

ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE ÚČASTNÍKOV KURZU INŠTRUKTORA

 1. Teoretické vedomosti o
  1. cieľoch, metódach, formách, prostriedkoch vyučovacieho procesu, didaktických zásadách,
  2. špecifikách komunikácie pri poskytovaní prvej pomoci,
  3. etických, právnych a iných aspektoch súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci,
  4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci, dýchacom systéme, srdci a krvnom obehu vrátane významu kyslíka pre ľudský organizmus,
  5. diagnostike základných životných funkcií,
  6. základnej neodkladnej podpore životných funkcií v rozsahu prvej pomoci najmenej v rozsahu štyroch hodín, kardiopulmonálna resuscitácia, vrátane použitia automatickej externej defibrilácie u novorodenca, dieťaťa a dospelého najmenej v rozsahu štyroch hodín,
  7. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
  8. prvej pomoci pri
   1. poruchách dýchania,
   2. koronárnom syndróme,
   3. náhlej cievnej mozgovej príhode,
   4. kŕčových stavoch,
   5. poruchách vedomia,
   6. otravách,
   7. úrazoch, poraneniach kostrosvalového aparátu, popáleninách,
   8. krvácaní z rán, šoku,
  9. použití lekárničiek pre všetky skupiny vodičského oprávnenia.
 2. Praktické zručnosti
  1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb,
  2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
  3. didaktika a metodika praktickej výučby prvej pomoci v simulovaných podmienkach so zameraním najmä na témy
   1. diagnostikovanie priechodnosti dýchacích ciest, uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc s bariérovými pomôckami,
   2. zastavenie vonkajšieho krvácania,
   3. protišokové opatrenia, kompresia hrudníka a automatickej externej defibrilácie,
   4. diagnostikovanie porúch vedomia,
   5. poloha v bezvedomí,
   6. starostlivosť o pacienta v kŕčovom stave,
   7. diagnostika poškodení kostry a svalstva, chrbtice,
   8. stabilizácia krku a tela u detí a dospelých,
   9. stabilizácia zlomených končatín,
   10. poskytnutie psychologickej podpory a pomoci osobe a jeho rodine,
   11. prevencia škodlivého pôsobenia tepla, chladu a základné techniky chladenia a ohrievania,
   12. základná starostlivosť pri popáleninách a omrzlinách,
   13. základná starostlivosť pri úrazoch elektrickým prúdom,
   14. základná starostlivosť pri bodnutí, uštipnutí hmyzom, uhryznutí hadom,
   15. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.