Ukončenie realizácie projektu

Spoločnosť RZP Trenčín ukončila realizáciu vzdelávacieho projektu „Záchrana života profesionálne a bezpečne“. Vzdelávací projekt bol zameraný na podporu ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, pripravený v rámci Operačného programu Vzdelávanie a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ukončenie činnosti

Vzdelávanie bolo zamerané na rozšírenie a aktualizáciu vedomostí a zručností z prvej pomoci, základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácie v súlade s aktuálnymi odporúčaniami pre resuscitáciu.

Vzdelávacieho projektu sa zúčastnilo celkovo 7 970 zdravotníckych pracovníkovv povolaní sestra, pôrodná asistentka a fyzioterapeut, zo 42 ústavných zdravotníckych zariadení na území SR (univerzitné nemocnice, fakultné nemocnice a iné zdrav. zariadenia). Jedná sa o doteraz najväčší projekt ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti resuscitácie na území SR.