Laická verejnosť

August 2020

19.8.2020 Trenčín – Kurz prvej pomoci

Streda 19.8.2020 15:00, Trenčín
 
Zobraz plnú veľkosť plagátu akcie: Kurz prvej pomoci

Kurz je vhodný pre širokú laickú verejnosť. Je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v poskytovaní PP v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Európskej resuscitačnej rady (Guidelines ERC, 2015).

Účastnický poplatok: 24 € s DPH.
V cene kurzu je Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci a farebná študijná publikácia "Prvá pomoc jednoducho, efektívne a bezpečne" v rozsahu 52 strán.
Miesto konania: Legionárska 7158/5 (Masaryčky, blok B, 4. poschodie - použiť výťahy za novinovým stánkom)
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti 3 a menej dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.


Elektronická registrácia:
Laická verejnosť
titul, meno a priezvisko
email
telefón
dátum narodenia
miesto narodenia (ak je mimo SR, uveďte aj štát)
toto pole nechajte nevyplnené
Fakturačné údaje
Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
IČO
Názov firmy
Adresa/Sídlo
DIČ (povinné len ak ste platca DPH)

Spoločnosť RZP - Trenčín, s.r.o. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované.
Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov