Laická verejnosť

November 2021

24.11.2021 Trenčín – Prvá pomoc deťom

Streda 24.11.2021 14:00, Trenčín
 
Zobraz plnú veľkosť plagátu akcie: Prvá pomoc deťom

Viete, ako správne poskytnúť prvú pomoc svojmu dieťaťu pri úraze alebo náhlom závažnom zhoršení zdravotného stavu?

Absolvujte špeciálny kurz zameraný na poskytovanie prvej pomoci deťom všetkých vekových skupín. Obsah tohto kurzu je oproti bežným kurzom rozšírený práve o prvú pomoc pri náhlych stavoch, ktoré sú typické pre detský vek.
Kurz je vhodný pre rodičov, starých rodičov, učiteľov, vychovávateľov a všetkých, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť detí a sú povinní pomoc dieťaťu poskytnúť.

Čo sa naučíme?

Poskytovať prvú pomoc deťom všetkých vekových kategórií pri:

 • poruchách vedomia, poruchách dýchania a zlyhaní krvného obehu
 • dusení pri obštrukcii dýchacích ciest cudzím telesom,
 • masívnom krvácaní a šoku,
 • pádoch, ranách, krvácaní, zlomeninách, poraneniach kĺbov, šliach a svalov,
 • popáleninách a poleptaní,
 • horúčke, febrilných kŕčoch a epileptickom záchvate,
 • stavoch závažnej dýchavičnosti pri zápaloch v oblasti hrtanu - laryngitídach, epiglotitidách,
 • bolestiach bruška, hnačkách a zvracaní,
 • otravách detí, alergických reakciách a anafylaxii.

Účastnický poplatok: 24 € s DPH.
V cene kurzu je Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci a farebná študijná publikácia "Prvá pomoc jednoducho, efektívne a bezpečne" v rozsahu 52 strán.
Miesto konania: Edukačné centrum spoločnosti RZP, a.s. (Budova Masaryčky, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti 3 a menej dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

Upozornenie
Organizátor vzdelávacej akcie RZP, a.s. upozorňuje, že z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, na základe aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, umožní vstup do priestorov hromadného podujatia výlučne osobám v režime „OTP“.

Osoba „OTP“:

 1. osoba plne očkovaná,
 2. osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19  nie  starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu, alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
 3. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Elektronická registrácia:
Laická verejnosť
titul, meno a priezvisko
email
telefón
dátum narodenia
miesto narodenia (ak je mimo SR, uveďte aj štát)
toto pole nechajte nevyplnené
Fakturačné údaje
Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
IČO
Názov firmy
Adresa/Sídlo
DIČ (povinné len ak ste platca DPH)

Spoločnosť RZP - Trenčín, s.r.o. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované.
Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov