2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Vzhľadom na vysokú mieru úmrtnosti na srdcovo cievne ochorenia a úrazy je vzdelávanie laickej a odbornej verejnosti v poskytovaní prvej pomoci (PP) a neodkladnej zdravotnej starostlivosti (NZS)  jednou z ciest, ako priaznivo ovplyvniť prežívanie život ohrozujúcich stavov, znížiť invaliditu, dlhodobú práceneschopnosť a umožniť návrat do života so zachovaním čo najlepšej kvality života, bez neurologického deficitu a trvalých následkov.

V Slovenskej republike bol v roku 2007 Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky schválený Národný program vzdelávania v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci, cieľom ktorého bolo vytvoriť systém vzdelávania pre poskytovanie efektívnej NZS a PP s rešpektovaním všeobecne akceptovaných medicínskych poznatkov.

Zákon č. 578/2004 Z.z. bol v roku 2007 rozšírený o akreditáciu vzdelávacích programov Kurz prvej pomoci a Kurz inštruktora prvej pomoci. Podmienkou na uskutočňovanie kurzov je získanie akreditácie Ministerstva zdravotníctva SR.

Od 15.októbra 2010 nadobudla platnosť Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Určuje minimálny štandard na materiálno-technické a personálne zabezpečenie kurzu a minimálny rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov.