Vzhľadom na vysokú mieru úmrtnosti na srdcovo cievne ochorenia a úrazy je vzdelávanie laickej a odbornej verejnosti v poskytovaní prvej pomoci (PP) a neodkladnej zdravotnej starostlivosti (NZS)  jednou z ciest, ako priaznivo ovplyvniť prežívanie život ohrozujúcich stavov, znížiť invaliditu, dlhodobú práceneschopnosť a umožniť návrat do života so zachovaním čo najlepšej kvality života, bez neurologického deficitu a trvalých následkov.

V Slovenskej republike bol v roku 2007 Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky schválený Národný program vzdelávania v neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci, cieľom ktorého bolo vytvoriť systém vzdelávania pre poskytovanie efektívnej NZS a PP s rešpektovaním všeobecne akceptovaných medicínskych poznatkov.

Zákon č. 578/2004 Z.z. bol v roku 2007 rozšírený o akreditáciu vzdelávacích programov Kurz prvej pomoci a Kurz inštruktora prvej pomoci. Podmienkou na uskutočňovanie kurzov je získanie akreditácie Ministerstva zdravotníctva SR.

Od 15.októbra 2010 nadobudla platnosť Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Určuje minimálny štandard na materiálno-technické a personálne zabezpečenie kurzu a minimálny rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov.