2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Naša spoločnosť uskutočňuje kurzy prvej pomoci na území celej SR súčasne v 105 akreditovaných miestach výučby. Kurzy prebiehajú s naplnením podmienok Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Je držiteľom akreditácie na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci č. Z27813-2013 – OZdV.

Žiadateľ o vodičské oprávnenie je pred absolvovaním skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla povinný absolvovať  akreditovaný kurz prvej pomoci a vyhovieť v skúške z poskytovania prvej pomoci.

Vodiči z povolania sú povinní absolvovať každých 5 rokov pravidelný výcvik vodičov, súčasťou ktorého je kurz prvej pomoci. V spolupráci s autoškolami zabezpečujeme pravidelné preškolenie profesionálnych vodičov v poskytovaní prvej pomoci.

Autoškoly

 

Registrácia na kurz prvej pomoci - autoškola

Robíš si vodičské oprávnenie v autoškole? Nezabudni na povinný kurz prvej pomoci, ktorý musíš absolvovať pred skúškami. Zaregistruj sa a my ti následne pošleme najbližší termín. Kurz je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR.

 

Obsah kurzu prvej pomoci

Obsah kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávanie a vodičov je zameraný na poskytovanie prvej pomoci v cestnej premávke. Účastník získa vedomosti o organizácii pomoci v prípade dopravnej nehody, zabezpečení bezpečnosti priestoru nehody aj bezpečnom poskytovaní prvej pomoci. Okrem týchto špecifických informácií súvisiacich s cestnou premávkou získa vedomosti o život zachraňujúcich výkonoch a poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch a iných náhlych  stavoch, s ktorými sa môže stretnúť kedykoľvek a kdekoľvek v živote.

 

Skúška z poskytovania prvej pomoci

Pozostáva z teoretickej časti skúšky formou písomného testu zloženého z 20 otázok a praktickej časti skúšky.

Praktická časť skúšky pozostáva s riešenia modelovej situácie, v ktorej účastník skúšky poskytuje prvú pomoc v simulovaných podmienkach, pričom využíva figuríny a pomôcky na poskytovanie prvej pomoci.

 

Kurzy pre profesionálnych vodičov

Organizujeme kurzy prvej pomoci pre profesionálnych vodičov, ktorí majú podľa Zákona 280/2008 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov  povinnosť absolvovať každých 5 rokov pravidelný výcvik, ktorého súčasťou je aj aktualizácia úrovne vedomostí a zručností z poskytovania PP.

 

Spolupráca s autoškolami

Autoškolám ponúkame trvalú spoluprácu pri zabezpečení kurzov prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie v priestoroch autoškoly, alebo v našich výučbových priestoroch. Rešpektujeme pritom Váš čas.

 

Lekárničky

Prvého mája 2009 nadobudla platnosť Vyhláška MZ SR č. 143/2009, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravy  podľa kategórie motorových vozidiel.

 

Fotogaléria

Fotogaléria z kurzu pre žiadateľov o vodičské oprávnenie.