Podľa §8 (1) Zákona 124/2006 o ochrane a bezpečnosti pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov, vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci. Zároveň je povinný určiť a odborne spôsobilými osobami školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytnutie prvej pomoci.BOZP - firmy a zamestnanci

 

Edukačný materiál k výučbe prvej pomoci

Prvotné vyšetrenie a základná neodkladná resuscitácia s použitím AED. Materiál – kriedový papier, plnofarebná ofsetová obojstraná potlač. Cena 0,30€ / kus bez DPH + 5€ poštovné a balné.

 

Akreditované kurzy PP pre firmy a zamestnancov

Zabezpečujeme kurzy prvej pomoci pre firmy, pričom vo výučbe venujeme zvýšenú pozornosť špecifickým rizikám pracovných činností konkrétnych zamestnancov. Obsah kurzy je prispôsobený konkrétnej cieľovej skupine. Účastníci tak okrem všeobecných informácií o poskytovaní prvej pomoci získajú aj vedomosti a zručnosti v riešení situácie ohrozenia zdravia a života, s ktorými sa z pohľadu ich profesie môže stretnúť najčastejšie.

 

Iné typy vzdelávania v poskytovaní prvej pomoci

Zabezpečujeme iné typy vzdelávania v poskytovaní prvej pomoci formou prednášok, školení v rôznom časovom rozsahu a konkrétnym obsahom podľa požiadaviek zamestnávateľa, nácviky riešenia konkrétnych situácií vyžadujúcich poskytnutie prvej pomoci, taktické cvičenia záchranných prác v areáloch výrobných objektov.

 

Vybavenie pracoviska pomôckami na poskytovanie prvej pomoci

Podľa Zákona 124/2006 o bezpečnosti o ochrane a zdravia pri práci, §8 má zamestnávateľ povinnosť vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci.

Zabezpečíme Vám na pracoviská lekárničky nástenné aj prenosné, autolekárničky a iné pomôcky na poskytovanie prvej pomoci.

 

AED - automatický externý defibrilátor

Použitie automatického externého defibrilátora (AED) v rámci poskytovania prvej pomoci  výrazne zvyšuje šancu na oživenie človeka s náhlym zlyhaním srdca a jeho návrat do plnohodnotného života. Umiestnenie a použitie automatického externého defibrilátora je opodstatnené na miestach, kde sa predpokladá záchrana jedného ľudského života raz za dva roky.  Takýmito miestami sú určite pracoviská s rizikom úrazu elektrickým prúdom, pracoviská náročné na fyzický výkon zamestnancov, s vysokou mierou  stresových faktorov. AED je automat s jednoduchým použitím pre užívateľa.