2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Kurz inštruktora je určený pre zdravotníckych pracovníkov s VOV alebo VŠ vzdelaním, ktorí sa budú venovať vyučovaniu prvej pomoci v akreditovaných kurzoch prvej pomoci. Prebieha v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Kurz trvá najmenej 24 vyučovacích hodín, pozostáva z teoretickej a praktickej časti a je ukončený skúškou z vyučovania prvej pomoci.

 

Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností kurzu inštruktora

Kurz inštruktora je v trvaní 24 vyučovacích hodín (45 min.), pričom teória a praktické nácviky sú rozdelené do tématických blokov. Časový rozsah teoretickej časti  je najviac osem vyučovacích hodín. Jej cieľom je získanie vedomostí o metódach, formách a prostriedkoch vyučovacieho procesu, didaktike vyučovania, aplikácii pedagogických zásad a získanie a doplnenie odborných vedomostí z prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorých znalosť je pre  inštruktora prvej pomoci nevyhnutná.

 

Skúška z vyučovania prvej pomoci

Skúška z výučby poskytovania prvej pomoci (ďalej len „skúška“) prebieha v zmysle vyhlášky č. 398/2010 Z.z. o minimálních požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci, §3 ods. 7 až 11, §5 ods. 4 až 6. Uskutoční sa do 15 dní po absolvovaní kurzu inštruktora prvej pomoci v Trenčíne, Legionárska 7158/5. Termín a čas skúšky oznámi účastníkovi kurzu instruktora predseda skúšobnej komisie. Skúška sa uskutočňuje pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

 

Rozširujúce kurzy pre inštruktorov prvej pomoci

Sú určené inštruktorom prvej pomoci. Ich cieľom je aktualizácia a rozšírenie vedomostí a zručností z poskytovania prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Aktuálnymi témami sú Guidelines ERC 2015, malígne arytmie a použitie automatickej externej defibrilácie v prvej pomoci, resuscitácia detí, telefonicky asistovaná prvá pomoc...

Aktuálne termíny  sú zverejňované na stránke

Kontakt:

Mgr. Beáta Macejková

+421918688701

macejkova@rzp.sk

 

Fotogaléria

Fotogaléria z kurzu inštruktora prvej pomoci.