Kurz inštruktora je určený pre zdravotníckych pracovníkov s VOV alebo VŠ vzdelaním, ktorí sa budú venovať vyučovaniu prvej pomoci v akreditovaných kurzoch prvej pomoci. Prebieha v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Kurz trvá najmenej 24 vyučovacích hodín, pozostáva z teoretickej a praktickej časti a je ukončený skúškou z vyučovania prvej pomoci.

 

Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností kurzu inštruktora

Kurz inštruktora je v trvaní 24 vyučovacích hodín (45 min.), pričom teória a praktické nácviky sú rozdelené do tématických blokov. Časový rozsah teoretickej časti  je najviac osem vyučovacích hodín. Jej cieľom je získanie vedomostí o metódach, formách a prostriedkoch vyučovacieho procesu, didaktike vyučovania, aplikácii pedagogických zásad a získanie a doplnenie odborných vedomostí z prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorých znalosť je pre  inštruktora prvej pomoci nevyhnutná.

 

Skúška z vyučovania prvej pomoci

Skúška z výučby poskytovania prvej pomoci (ďalej len „skúška“) prebieha v zmysle vyhlášky č. 398/2010 Z.z. o minimálních požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci, §3 ods. 7 až 11, §5 ods. 4 až 6. Uskutoční sa do 15 dní po absolvovaní kurzu inštruktora prvej pomoci v Trenčíne, Legionárska 7158/5. Termín a čas skúšky oznámi účastníkovi kurzu instruktora predseda skúšobnej komisie. Skúška sa uskutočňuje pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

 

Rozširujúce kurzy pre inštruktorov prvej pomoci

Sú určené inštruktorom prvej pomoci. Ich cieľom je aktualizácia a rozšírenie vedomostí a zručností z poskytovania prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Aktuálnymi témami sú Guidelines ERC 2015, malígne arytmie a použitie automatickej externej defibrilácie v prvej pomoci, resuscitácia detí, telefonicky asistovaná prvá pomoc...

Aktuálne termíny  sú zverejňované na stránke

Kontakt:

Mgr. Beáta Macejková

+421918688701

macejkova@rzp.sk

 

Fotogaléria

Fotogaléria z kurzu inštruktora prvej pomoci.

 
 

Registrácia na kurz inštruktora prvej pomoci