Kurz inštruktora je určený pre zdravotníckych pracovníkov s vyšším odborným alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch, ktorí sa budú venovať vyučovaniu prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti vo vzdelávacích programoch akreditovaných Ministerstvom zdravotníctva SR. Kurz inštruktora prebieha v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Kurz trvá najmenej 24 vyučovacích hodín, pozostáva z teoretickej a praktickej časti a je ukončený skúškou z vyučovania prvej pomoci.

RZP - Kurz inštruktora prvej pomoci

 

Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností kurzu inštruktora

Kurz inštruktora je v trvaní 24 vyučovacích hodín (45 min.), pričom teória a praktické nácviky sú rozdelené do obsahových blokov. Časový rozsah teoretickej časti je najviac osem vyučovacích hodín. Jej cieľom je získanie vedomostí o metódach, formách a prostriedkoch vyučovacieho procesu, didaktike vyučovania, aplikácii pedagogických zásad a získanie a doplnenie odborných vedomostí z prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ktorých znalosť je pre inštruktora prvej pomoci nevyhnutná. Praktická časť kurzu je v rozsahu najmenej 16 vyučovacích hodín. Cieľom praktickej časti je osvojenie si didaktiky a metodiky výučby prvej pomoci v simulovaných podmienkach, nácvik správnych techník a postupov prvej pomoci. Minimálny rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností je daný vyhláškou MZ SR č. 398/2010 Z.z.

 

Priebeh kurzu a skúšky z vyučovania prvej pomoci

Na oba dni kurzu Vám odporúčame pohodlné športové oblečenie. Súčasťou kurzu sú aj praktické nácviky prvej pomoci, KPR. Účastnícky poplatok zahŕňa obedy, občerstvenie a nápoje počas kurzu. Pre absolvovaním kurzu inštruktora Vám odporúčame zorientovať sa v aktuálnych odporúčaniach pre KPR a postupoch prvej pomoci. Znalosti z problematiky Vám umožnia venovať viac pozornosti práve pedagogickej časti. Budete sa tak môcť viac sústrediť na prípravu vyučovania v simulovaných podmienkach.

 

Naše skúsenosti s výučbou inštruktorov prvej pomoci

Príprave inštruktorov prvej pomoci sa venujeme nepretržite od r. 2009, kedy sme po prvý krát získali osvedčenie o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci. RZP Trenčín, s.r.o. je  aktuálne držiteľom rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o akreditácii „Kurzu inštruktora prvej pomoci“ č. S05340-2018-OZdV-3 zo dňa 6.6.2018, s právoplatnosťou od 6.7.2018. Kurz inštruktora k súčasnosti absolvovalo viac ako 450 zdravotníckych pracovníkov z celej SR. Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci platí päť rokov od dátumu jeho vydania (ust. § 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z.z.).

 

Fotogaléria

Fotogaléria z kurzu inštruktora prvej pomoci.

 
 

Registrácia na kurz inštruktora prvej pomoci