Nácvik KPR v ambulancii (ilustračné video)

Absolvovaním akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ si aktualizujete a doplníte teoretické vedomosti a získate praktické zručnosti v resuscitácii v simulovaných podmienkach.

Upozornenie: Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Jednotlivé termíny nemusia byť evidované a zverejňované v kalendári vzdelávacích podujatí CME na stránkach jednotlivých komôr. Každá komora je v rámci hodnotenia sústavného vzdelávania povinná uznať kredity za absolvovanie akreditovaného programu v zmysle zákona  578/2004 Z.z., § 40 až 42 v znení neskorších predpisov. Neodkladná podpora životných funkcií

 

Stomatológ a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva - registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“