Akreditácia

RZP a.s. je spolu s dcérskou spoločnosťou RZP – Asistenčné služby, s.r.o. akreditovaná Ministerstvom zdravotníctva SR podľa § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočňovanie vzdelávania v problematike neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci vo vzdelávacích programoch:

„Neodkladná podpora životných funkcií“ – program sústavného vzdelávania, rozhodnutie MZ SR č: Z23673-2013-OZdV

„Kurz inštruktorov prvej pomoci“ rozhodnutie MZ SR č: 20928-2/2009 – OZdV

„Kurz prvej pomoci“ rozhodnutie MZ SR č: Z27813-2013 – OZdV

Sme tým oprávnení vykonávať vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zamerané na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií s pridelením kreditov v zmysle vyhlášky č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, kurzy inštruktorov prvej pomoci a kurzy prvej pomoci v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.

Spoločnosť má v súčasnosti akreditovaných 105 výučbových miest na území celej SR, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v zásadách akreditácie kurzov prvej pomoci.

Inštruktori prvej pomoci sú zdravotnícki pracovníci so skúsenosťami s poskytovaním neodkladnej zdravotnej  starostlivosti v záchrannej zdravotnej službe a v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

 

Naša história

Spoločnosť RZP, a.s. je držiteľom rozhodnutia o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“.

RZP, a.s. bola od roku 2005 poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby (ZZS). V rokoch 2006 až 2009 bola najväčším poskytovateľom ZZS v Trenčianskom samosprávnom kraji a lídrom v poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti v tomto regióne. Prostredníctvom aktivít v predsedníctve Asociácie poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (APZZS) sa aktívne podieľala na tvorbe a  pripomienkovaní právnych predpisov a rozvoji ZZS, urgentnej medicíny a zvyšovania kvality poskytovania prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti v SR. Asociácia získala v roku 2009 za svoj prínos pre rozvoj a propagáciu záchrannej zdravotnej služby Zlatú záchranársku hviezdu.

V súčasnosti spoločnosť RZP, a.s. prevádzkuje Dopravnú zdravotnú službu.

Naše skúsenosti so vzdelávaním profesionálnych záchranárov a ocenenia našej činnosti

Spoločnosť zabezpečovala v rokoch 2008 – 2010 klinickú prax pre študentov študijného programu zdravotnícke záchranárstvo v študijnom odbore Urgentná zdravotná starostlivosť UKF Nitra.

Spoločnosť má skúsenosti s prípravou a organizáciou cvičení nehôd s hromadným postihnutím osôb so zameraním na nácvik súčinnosti zložiek IZS.

V  roku 2009 bola spoluorganizátorom medzinárodného cvičenia Rescue Rozkoš v Náchode v Českej republike.

Záchranári spoločnosti sa v rokoch 2007 – 2009 zúčastňovali medzinárodných súťaží a cvičení záchranných zdravotných služieb, pričom posádky získali:

  • r. 2007 Rozkoš Rescue,  ČR – 1. miesto,
  • r. 2008 Rozkoš Rescue,  ČR – 1. miesto,
  • r. 2008 Rallye Rejvíz,  ČR – 2. miesto,
  • r. 2008 Karpaty Rescue, SR – 4. miesto,
  • r. 2008 Jablonecká Rescue Sci, ČR – 4. miesto,
  • r. 2009 Rallye Rejvíz,  ČR – 2. miesto,
  • r. 2009 Záchrana, SR – 4. miesto,
  • r. 2009 Jablonecká Rescue Sci, ČR – 1. miesto.

V roku 2007 získala spoločnosť ocenenie „Zlatý záchranársky kríž “v kategórii záchranársky čin profesionálneho kolektívu za zásah vo VOP  Nováky.

Za obetavú pomoc a záchranné práce pri tragédii vo VOP Nováky získala aj ocenenie od primátora mesta Nováky.

V roku 2009 získala spoločnosť ocenenia „Zlatá záchranárska hviezda“ v kategórii záchranársky čin roka profesionálov jednotlivcov.

Po kontroverznom výberovom konaní v roku 2009 a 2010 Ministerstvo zdravotníctva SR svojim rozhodnutím napriek splneniu podmienok výberového konania a existencii kvalitných fungujúcich staníc RZP, a.s. ukončilo prevádzkovanie  ZZS touto spoločnosťou.

Dcérska spoločnosť RZP – Asistenčné služby, s.r.o. bola založená už v roku 2005 s cieľom venovať sa vzdelávaniu v problematike PP a NZS a nadviazať tak na poskytovanie zdravotnej starostlivosti materskou spoločnosťou RZP, a.s.

Ako jedna z prvých spoločností v SR získala v roku 2008 akreditáciu na uskutočňovanie kurzov prvej pomocikurzov inštruktora prvej pomoci. V roku 2010 vytvorila priestor pre uplatnenie  bývalých profesionálnych záchranárov RZP, a.s. Ich profesionálne skúsenosti sú dnes využité v oblasti vzdelávania v  prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Do roku 2013 vyškolila v kurzoch prvej pomoci viac ako 50 tisíc osôb všetkých cieľových skupín.

Kurz inštruktora absolvovalo viac ako 220 účastníkov, pričom časť z nich v rokoch 2010 a 2011 absolvovala aj aktualizačný rozširujúci kurz pre inštruktorov prvej pomoci, zameraný na aktualizáciu vedomostí a zručností v odporúčaniach pre resuscitáciu (Guidelines ERC, 2015), prácu s automatickým externým defibrilátorom (AED), KPR detí, špecifické postupy KPR pri náhodnej hypotermii, pri topení, problematiku nehôd s hromadným postihnutím osôb.

Aktivít sústavného vzdelávania sa zúčastnilo viac ako 9 tisíc zdravotníckych pracovníkov všetkých povolaní.

Spoločnosť zabezpečuje tiež záchranné asistenčné služby pri hromadných verejných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, pričom technické a personálne vybavenie jej umožňuje zabezpečiť zdravotnú službu so špeciálnym technickým vybavením aj v extrémne náročných podmienkach.