2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Zabezpečujeme kurzy prvej pomoci pre príslušníkov HaZZ, závodné hasičské jednotky a dobrovoľné hasičské zbory.

Poskytovanie prvej pomoci je pre príslušníkov HaZZ SR  jednou z ich záchranných činností. Sú profesionálnymi poskytovateľmi technickej prvej pomoci a zároveň členmi jednej zo základných zložiek integrovaného záchranného systému. Vstupujú do priestorov mimoriadnych udalostí ako prví. Sú situácie, kedy sú pri zranenom/postihnutom z dôvodu rizikovosti priestoru len hasiči bez zdravotníkov. Záchrana ľudského života je v týchto situáciách ich povinnosťou.

Závodní hasiči vykonávajú záchranné práce a súčasne sú aj poskytovateľmi prvej pomoci v areáli objektu.

 

Kurzy prvej pomoci pre hasičov

Kurzy sú zamerané na získanie teoretických vedomostí potrebných na poskytovanie prvej pomoci v situáciách ohrozenia zdravia a života pri úrazoch a  pracovných úrazoch s ohľadom na špecifické riziká pracovných činností,  získanie vedomostí o špecifických postupoch poskytovania pomoci pri  nehodách s hromadným postihnutím osôb  a vedomostí o poskytovaní PP pri  náhlych neúrazových stavoch ohrozujúcich zdravie a život človeka.

Cieľom praktickej časti kurzu je získanie a upevnenie praktických zručností v poskytovaní prvej pomoci v  konkrétnych situáciách s využitím pomôcok na záchranu života, s ktorými hasičské jednotky disponujú. Súčasťou kurzu je nácvik polohovania, vyslobodzovania  a prenášania zranených s využitím imobilizačných pomôcok.