Zabezpečujeme kurzy prvej pomoci pre príslušníkov HaZZ, závodné hasičské jednotky a dobrovoľné hasičské zbory.

Poskytovanie prvej pomoci je pre príslušníkov HaZZ SR  jednou z ich záchranných činností. Sú profesionálnymi poskytovateľmi technickej prvej pomoci a zároveň členmi jednej zo základných zložiek integrovaného záchranného systému. Vstupujú do priestorov mimoriadnych udalostí ako prví. Sú situácie, kedy sú pri zranenom/postihnutom z dôvodu rizikovosti priestoru len hasiči bez zdravotníkov. Záchrana ľudského života je v týchto situáciách ich povinnosťou.

Závodní hasiči vykonávajú záchranné práce a súčasne sú aj poskytovateľmi prvej pomoci v areáli objektu.

 

Kurzy prvej pomoci pre hasičov

Kurzy sú zamerané na získanie teoretických vedomostí potrebných na poskytovanie prvej pomoci v situáciách ohrozenia zdravia a života pri úrazoch a  pracovných úrazoch s ohľadom na špecifické riziká pracovných činností,  získanie vedomostí o špecifických postupoch poskytovania pomoci pri  nehodách s hromadným postihnutím osôb  a vedomostí o poskytovaní PP pri  náhlych neúrazových stavoch ohrozujúcich zdravie a život človeka.

Cieľom praktickej časti kurzu je získanie a upevnenie praktických zručností v poskytovaní prvej pomoci v  konkrétnych situáciách s využitím pomôcok na záchranu života, s ktorými hasičské jednotky disponujú. Súčasťou kurzu je nácvik polohovania, vyslobodzovania  a prenášania zranených s využitím imobilizačných pomôcok.