Kurzy prvej pomoci pre učiteľov a pedagogických pracovníkov

Akreditovaný kurz prvej pomoci podľa Vyhlášky MZ SR č. 398/2002 Z.z. s obsahom rozšíreným o úrazy a náhle stavy u detí, s ktorými sa učitelia počas pedagogickej praxe môžu stretnúť najčastejšie.

Po absolvovaní kurzu účastník získa zručnosť v rozlíšení závažnosti stavu, v  poskytovaní prvej pomoci a následnej organizácii pomoci postihnutému. Kurz nie je zaradený do sústavy programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v školstve, nakoľko je akreditovaný MZ SR. Absolvovaním tohto typu kurzu s absolvovaním skúšky a získaním Potvrdenia splní zamestnávateľ povinnosť pravidelného školenia dostatočného počtu zamestnancov  na vykonávanie záchranných prác a poskytovanie prvej pomoci v rámci BOZP.

Zapamätanie informácií z kurzu o výkonoch a postupoch PP a fixácia správnych zručností  je podmienená  dostatočným praktickým nácvikom, praktickým riešením modelový situácií s použitím figurín, trenažérov, pomôcok a hľadaním riešení v skupinových diskusiách pod vedením lektora. Praktický nácvik je na získanie zručnosti skutočne nevyhnutný a v žiadnom prípade ho nemôže nehradiť len teoretická prednáška.

 

Obsah kurzu

Kurz pozostáva z teoretickej časti, praktickej častia skúšky z poskytovania prvej pomoci.

Teoretická časť

Prvá pomoc

 • charakteristika prvej pomoci a jej postavenie v reťazi života
 • význam a ciele prvej pomoci
 • životne dôležité funkcie ľudského organizmu
 • najčastejšie život ohrozujúce stavy u dospelých a detí
 • bezpečnosť pri poskytovaní prvej pomoci
 • volanie na tiesňovú linku
 • lekárnička a pomôcky na poskytovanie prvej pomoci
 • preventívne opatrenia smerujúce k ochrane zdravia a života

Život zachraňujúce výkony prvej pomoci

 • náhle stavy a úrazy bezprostredne ohrozujúce život človeka
 • prvotné a druhotné vyšetrenie postihnutého
 • zastavenie masívneho krvácania
 • obnovenie priechodnosti dýchacích ciest
 • oživovanie dospelých a detí
 • oživovanie s použitím automatického externého defibrilátora ( AED )
 • odstránenie cudzieho telesa z dýchacích ciest pri dusení
 • stabilizovaná poloha

Poskytovanie prvej pomoci pri vybraných úrazoch a náhlych neúrazových stavoch ohrozujúcich stavy zdravie a život človeka

 • rany a krvácanie, zlomeniny a úrazy chrbtice
 • úrazy elektrickým prúdom a popáleniny
 • autonehody
 • srdcový záchvat a infarkt srdcového svalu
 • cievna mozgová príhoda
 • epilepsia
 • kolaps, mdloba vybrané situácie špecifické pre detský vek - opilosť, otravy, bolesti brucha, vracanie a hnačky, astmatický záchvat, týrané dieťa, reakcia na stres...

Diskusia

Skupinová diskusia pod vedením lektora o konkrétnych stavoch a situáciach ohrozujúcich zdravie a život človeka vyžadujúcich poskytnutie prvej pomoci.

Praktická časť (Workshopy)

 • Získanie praktických zručností v poskytovaní prvej pomoci v simulovaných podmienkach s
 • použitím figurín a pomôcok, riešenie modelových situácií
 • resuscitácia dospelých a detí
 • defibrilácia – použitie AED
 • iné výkony prvej pomoci: Rautekov hmat, Heimlichov manéver, Gordonov manéver, stabilizovaná
 • poloha, zastavenie masívneho krvácania riešenie modelových situácií poskytovania prvej pomoci jednotlivcom, viacerými účastníkmi kurzu

Test – overenie získaných teoretických vedomostí.

Teoretická časť skúšky pozostáva z písomného testu z 20 otázok.

Hodnotenie kurzu účastníkmi - Dotazník spokojnosti.

Účastník kurzu hodnotí kurz z hľadiska kvality obsahu, použitých foriem a metód vyučovania, pomôcok a samotnej organizácie kurzu. Vyjadruje sa k zručnostiam a profesionalite lektora.