Kurzy prvej pomoci pre deti, MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ

Detský vek má svoje špecifiká z pohľadu fyzického, psychického a sociálneho vývoja, ktoré musíme  zohľadniť pri výchove, príprave a realizácii učebného procesu.

 

Vzdelávanie detí a študentov v poskytovaní prvej pomoci

Deti sú skupinou ohrozenou úrazmi vo vysokej miere, s rizikom dlhodobého liečenia,  trvalých následkov, invalidity aj predčasnej smrti.

Na ich vzniku úrazov sa podieľa túžba dieťaťa po poznaní a zážitku s neodhadnutou mierou rizika činnosti, neuvedomenie si dôsledkov, nedostatok skúseností, ale aj strach zo zodpovednosti za dôsledky konania (útek od zraneného kamaráta...).

Najčastejším miestom úrazov detí je domáce prostredie, kde deti trávia najviac času. Ďalšími miestami častého vzniku úrazov sú miesta na športovanie,  cesta a školské a predškolské zariadenia.

Cestou k zníženiu výskytu úrazov detí je aj ich vzdelávanie s obsahom  zameraným na prevenciu úrazov a rizík poškodenia zdravia, spoznávanie rizík, poskytnutie prvej pomoci a  organizáciu pomoci človeku v tiesni vhodnými metódami a formami primeranými veku dieťaťa.

Školským a predškolským zariadenia ponúkame prípravu a zabezpečenie vzdelávacích aktivít tohto zamerania:

  • prednášky a besedy
  • situačné hry s témou prvá pomoc v MŠ
  • zážitkové učenie
  • nácviky poskytovania PP
  • príprava praktickej časti predmetu OČP na ZŠ
  • príprava súťaží mladých záchranárov
  • kurzy prvej pomoci pre skautské oddiely rôzneho časového rozsahu