2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Kurzy prvej pomoci pre deti, MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ

Detský vek má svoje špecifiká z pohľadu fyzického, psychického a sociálneho vývoja, ktoré musíme  zohľadniť pri výchove, príprave a realizácii učebného procesu.

 

Vzdelávanie detí a študentov v poskytovaní prvej pomoci

Deti sú skupinou ohrozenou úrazmi vo vysokej miere, s rizikom dlhodobého liečenia,  trvalých následkov, invalidity aj predčasnej smrti.

Na ich vzniku úrazov sa podieľa túžba dieťaťa po poznaní a zážitku s neodhadnutou mierou rizika činnosti, neuvedomenie si dôsledkov, nedostatok skúseností, ale aj strach zo zodpovednosti za dôsledky konania (útek od zraneného kamaráta...).

Najčastejším miestom úrazov detí je domáce prostredie, kde deti trávia najviac času. Ďalšími miestami častého vzniku úrazov sú miesta na športovanie,  cesta a školské a predškolské zariadenia.

Cestou k zníženiu výskytu úrazov detí je aj ich vzdelávanie s obsahom  zameraným na prevenciu úrazov a rizík poškodenia zdravia, spoznávanie rizík, poskytnutie prvej pomoci a  organizáciu pomoci človeku v tiesni vhodnými metódami a formami primeranými veku dieťaťa.

Školským a predškolským zariadenia ponúkame prípravu a zabezpečenie vzdelávacích aktivít tohto zamerania:

  • prednášky a besedy
  • situačné hry s témou prvá pomoc v MŠ
  • zážitkové učenie
  • nácviky poskytovania PP
  • príprava praktickej časti predmetu OČP na ZŠ
  • príprava súťaží mladých záchranárov
  • kurzy prvej pomoci pre skautské oddiely rôzneho časového rozsahu