2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Kurzy prvej pomoci pre vodičov ZZS a DZS

Vodiči záchrannej zdravotnej služby a piloti leteckej záchrannej služby majú byť v súlade s Výnosom MZ SR z 11. marca 2009 č. 105 48/2009-OL preškoľovaní v poskytovaní základnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti každých 12 mesiacov príslušnou vzdelávacou inštitúciou. Vodič ZZS je členom tímu posádky RLP a RZP, vykonáva aj činnosti súvisiace s vyslobodzovaním zraneného, prenášaním, polohovaním, fixáciou zlomenín, ošetrením rán, resuscitáciou pri zlyhaní vitálnych funkcií, ovláda použitie AED. Mal by poznať špecifické postupy záchranných činností pri nehodách s hromadným postihnutím osôb.

 

Obsah kurzu - vodiči ZZS a DZS

Obsah kurzu je prispôsobený cieľovej skupine a rozšírený o nácvik zručnosti  napr. zabezpečenie dýchania pri oživovaní  pomocou dýchacieho vaku, polohovanie, prenášanie zranených, použitie všetkých fixačných pomôcok, ktoré sú vo výbave vozidiel ZZS.

Vodič dopravnej zdravotnej služby počas prepravy  chorých prichádza do styky so situáciami, ktoré si vyžadujú poskytnutie PP a zorganizovanie ďalšej pomoci. Spravidla nie je vzdelaný v zdravotníckych študijných odboroch a okrem bezpečného vedenia prepravného vozidla má byť pripravený takúto situáciu riešiť. Pravidelné preškoľovanie zabezpečí vodičovi fixáciu a osvojenie si správnych zručností v poskytovaní PP.