2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Projekt EÚ 1

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie, sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“. Je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Ukončenie realizácie projektu

Spoločnosť RZP Trenčín ukončila realizáciu vzdelávacieho projektu „Záchrana života profesionálne a bezpečne“. Vzdelávací projekt bol zameraný na podporu ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, pripravený v rámci Operačného programu Vzdelávanie a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ukončenie činnosti

Vzdelávanie bolo zamerané na rozšírenie a aktualizáciu vedomostí a zručností z prvej pomoci, základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácie v súlade s aktuálnymi odporúčaniami pre resuscitáciu.

Vzdelávacieho projektu sa zúčastnilo celkovo 7 970 zdravotníckych pracovníkovv povolaní sestra, pôrodná asistentka a fyzioterapeut, zo 42 ústavných zdravotníckych zariadení na území SR (univerzitné nemocnice, fakultné nemocnice a iné zdrav. zariadenia). Jedná sa o doteraz najväčší projekt ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti resuscitácie na území SR.

 
 

Bližšie informácie pre záujemcov o dištančné vzdelávanie

Ak ste neabsolvovali vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“ prezenčnou formou, máte možnosť absolvovať dištančné vzdelávanie v tejto problematike.

 

Informácie o projekte

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, Opatrenie  2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve, Programové obdobie 2007-2013; Vzdelávací program sústavného vzdelávania pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov. Operačný program Vzdelávanie, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.