Projekt EÚ 1

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie, sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“. Je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Ukončenie realizácie projektu

Spoločnosť RZP Trenčín ukončila realizáciu vzdelávacieho projektu „Záchrana života profesionálne a bezpečne“. Vzdelávací projekt bol zameraný na podporu ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, pripravený v rámci Operačného programu Vzdelávanie a spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

ukončenie činnosti

Vzdelávanie bolo zamerané na rozšírenie a aktualizáciu vedomostí a zručností z prvej pomoci, základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácie v súlade s aktuálnymi odporúčaniami pre resuscitáciu.

Vzdelávacieho projektu sa zúčastnilo celkovo 7 970 zdravotníckych pracovníkovv povolaní sestra, pôrodná asistentka a fyzioterapeut, zo 42 ústavných zdravotníckych zariadení na území SR (univerzitné nemocnice, fakultné nemocnice a iné zdrav. zariadenia). Jedná sa o doteraz najväčší projekt ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti resuscitácie na území SR.

 
 

Bližšie informácie pre záujemcov o dištančné vzdelávanie

Ak ste neabsolvovali vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“ prezenčnou formou, máte možnosť absolvovať dištančné vzdelávanie v tejto problematike.

 

Informácie o projekte

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom Operačný program Vzdelávanie, prioritná os 2: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov, Opatrenie  2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve, Programové obdobie 2007-2013; Vzdelávací program sústavného vzdelávania pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov. Operačný program Vzdelávanie, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.