Absolvovaním akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ si aktualizujete a doplníte teoretické vedomosti a získate praktické zručnosti v resuscitácii v simulovaných podmienkach.

Upozornenie: Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Jednotlivé termíny nemusia byť evidované a zverejňované v kalendári vzdelávacích podujatí CME na stránkach jednotlivých komôr. Každá komora je v rámci hodnotenia sústavného vzdelávania povinná uznať kredity za absolvovanie akreditovaného programu v zmysle zákona  578/2004 Z.z., § 40 až 42 v znení neskorších predpisov.

Neodkladná podpora životných funkcií

 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Cieľom sústavného vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Jednotkou na hodnotenie sústavného vzdelávania je kredit. Zdravotnícky pracovník má v hodnotiacom období dosiahnuť určitý počet kreditov stanovených Vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka je definovaná v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

 

„Neodkladná podpora životných funkcii“ – fotogaléria zo vzdelávacieho programu

Obsah programu „Neodkladná podpora životných funkcii“

Spoločnosť RZP a.s. rozširuje a dopĺňa minimálny štandard obsahu výučby študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ o špecifické témy a nácviky zohľadňujúce konkrétne personálne a materiálno – technické podmienky účastníkov (napr. KPR v podmienkach ambulantného zdravotníckeho zariadenia, KPR v nemocnici, KPR v podmienkach lekárne...). Účastníci majú možnosť pri tréningu KPR použiť aj pomôcky vlastného resuscitačného setu, skontrolovať kompletnosť a funkčnosť jednotlivých pomôcok. Výučba teoretických vedomostí a nácvik praktických zručností je v súlade s aktuálnymi odporúčaniami pre resuscitáciu (Európska resuscitačná rada 2015).

 

Materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacieho programu

Materiálno technické vybavenie vzdelávacieho programu je nad rámec definovaného minimálneho štandardu.

 

Galéria materiálno technického zabezpečenia programu „Neodkladná podpora životných funkcií“

Lekár a iné nelekárske povolania - registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“

Registrácia na akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/82005 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5).

Termíny a registrácia (lekár) ►

 
 

Stomatológ a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva - registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“

Registrácia na akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/82005 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5).

Termíny a registrácia (stomatológ) ►