Absolvovaním akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ si aktualizujete a doplníte teoretické vedomosti a získate praktické zručnosti v resuscitácii v simulovaných podmienkach.

Upozornenie: Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Jednotlivé termíny nemusia byť evidované a zverejňované v kalendári vzdelávacích podujatí CME na stránkach jednotlivých komôr. Každá komora je v rámci hodnotenia sústavného vzdelávania povinná uznať kredity za absolvovanie akreditovaného programu v zmysle zákona  578/2004 Z.z., § 40 až 42 v znení neskorších predpisov.

Neodkladná podpora životných funkcií

 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Cieľom sústavného vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Jednotkou na hodnotenie sústavného vzdelávania je kredit. Zdravotnícky pracovník má v hodnotiacom období dosiahnuť určitý počet kreditov stanovených Vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka je definovaná v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

 

„Neodkladná podpora životných funkcii“ – fotogaléria zo vzdelávacieho programu

Obsah programu „Neodkladná podpora životných funkcii“

Spoločnosť RZP a.s. rozširuje a dopĺňa minimálny štandard obsahu výučby študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ o špecifické témy a nácviky zohľadňujúce konkrétne personálne a materiálno – technické podmienky účastníkov (napr. KPR v podmienkach ambulantného zdravotníckeho zariadenia, KPR v nemocnici, KPR v podmienkach lekárne...). Účastníci majú možnosť pri tréningu KPR použiť aj pomôcky vlastného resuscitačného setu, skontrolovať kompletnosť a funkčnosť jednotlivých pomôcok. Výučba teoretických vedomostí a nácvik praktických zručností je v súlade s aktuálnymi odporúčaniami pre resuscitáciu (Európska resuscitačná rada 2015).

 

Materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacieho programu

Materiálno technické vybavenie vzdelávacieho programu je nad rámec definovaného minimálneho štandardu.

 

Galéria materiálno technického zabezpečenia programu „Neodkladná podpora životných funkcií“

Registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“

Registrácia na akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5).

Termíny a registrácia ►

 
 

Registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“ pre zubných lekárov

Registrácia na akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/82005 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5).

Termíny a registrácia ►