2

S podporu Európskeho sociálneho fondu - Operačný program vzdelávanie - sme pripravili vzdelávací program „Záchrana života profesionálne a bezpečne“.

Program je pripravený špeciálne pre sestry, pôrodné asistentky a fyzioterapeutov, ktorí pracujú v ústavných zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Vzdelávací program je zaradený do sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

3

Pri kurzoch prvej pomoci pre firmy sa zameriavame na to, aby informácie Vašim zamestnancom pomohli v kritických situáciach v praxi.

Kurzy v rámci BOZP pripravujeme na vysokej odbornej úrovni. Zohľadňujeme špecifické potreby a riziká konkrétneho pracoviska.

Poskytujeme komplexné služby, vybavíme pracoviská prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a budeme pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

4

Kurzy prvej pomoci zabezpečujeme na vysokej odbornej úrovni aj vďaka inštruktorom s dlhoročnou praxou v záchrannej zdravotnej službe.

Praktické skúsenosti pri záchrane životov a zásahy pri autonehodách dávajú kurzom vyššiu hodnotu, pretože teoretické vedomosti sú overené v krízových situáciách.

Technické a materiálne zabezpečenie kurzov na profesionálnej úrovni nám umožňuje byť špičkou v poskytovaní kurzov prvej pomoci.

5

Robíme všetko pre to, aby Vám kurz naozaj dal potrebné vedomosti a praktické zručnosti pri záchrane ľudského života.

Svoju prácu vykonávame s vedomím, že to, čo Vás naučíme, môže rozhodnúť o ľudskom živote. Toto je poslaním našich kurzov.

Nadštandardný prístup našich inštruktorov k účastníkom kurzov vyplýva z ich zanietenosti pre prácu a profesionalitu.

1

„Neodkladná podpora životných funkcii“ je akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania pripravený pre zdravotníckych pracovníkov.

Tréning v simulovaných podmienkach je jedinou cestou na udržanie zručnosti v resuscitácii. Zlyhanie vitálnych funkcií vyžaduje okamžitú reakciu zdravotníka.

Zručnosť v resuscitácii je vtedy prioritná. Zachraňujeme najväčšiu hodnotu – ľudský život.

Absolvovaním akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ si aktualizujete a doplníte teoretické vedomosti a získate praktické zručnosti v resuscitácii v simulovaných podmienkach.

Upozornenie: Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Jednotlivé termíny nemusia byť evidované a zverejňované v kalendári vzdelávacích podujatí CME na stránkach jednotlivých komôr. Každá komora je v rámci hodnotenia sústavného vzdelávania povinná uznať kredity za absolvovanie akreditovaného programu v zmysle zákona  578/2004 Z.z., § 40 až 42 v znení neskorších predpisov.

Neodkladná podpora životných funkcií

 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Cieľom sústavného vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Jednotkou na hodnotenie sústavného vzdelávania je kredit. Zdravotnícky pracovník má v hodnotiacom období dosiahnuť určitý počet kreditov stanovených Vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka je definovaná v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

 

„Neodkladná podpora životných funkcii“ – fotogaléria zo vzdelávacieho programu

Obsah programu „Neodkladná podpora životných funkcii“

Spoločnosť RZP a.s. rozširuje a dopĺňa minimálny štandard obsahu výučby študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ o špecifické témy a nácviky zohľadňujúce konkrétne personálne a materiálno – technické podmienky účastníkov (napr. KPR v podmienkach ambulantného zdravotníckeho zariadenia, KPR v nemocnici, KPR v podmienkach lekárne...). Účastníci majú možnosť pri tréningu KPR použiť aj pomôcky vlastného resuscitačného setu, skontrolovať kompletnosť a funkčnosť jednotlivých pomôcok. Výučba teoretických vedomostí a nácvik praktických zručností je v súlade s aktuálnymi odporúčaniami pre resuscitáciu (Európska resuscitačná rada 2015).

 

Materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacieho programu

Materiálno technické vybavenie vzdelávacieho programu je nad rámec definovaného minimálneho štandardu.

 

Galéria materiálno technického zabezpečenia programu „Neodkladná podpora životných funkcií“

Registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“

Registrácia na akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/82005 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5).

 

Registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“ pre zubných lekárov

Registrácia na akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/82005 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5).