Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / Závažný úraz v záchrannej zdravotnej službe, I. modul

Závažný úraz v záchrannej zdravotnej službe, I. modul

Utorok 18.4.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje  sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UP s názvom  "Závažný úraz v ZZS". Vzdelávacia akcia je 1. modulom z viacerých tém spracovaných do modulového vzdelávania, ktoré budú priebežne realizované. Jednotlivé moduly je možno absolvovať jednotlivo podľa výberu ZP.  Vzdelávacie akcie sú zaradené do aktivít sústavného vzdelávania SK ZZ a SKSaPA.

Nosnou témou je problematika riešenia závažného úrazu v ZZS v zmysle platných odporných usmernení, organizácia zásahu, triage a postupnosť výkonov posádky, zabezpečenie VF, liečba bolesti a výkony súvisiace s uvedenými činnosťami. Teoretickú časť vzdelávania tvorí komplexná  prednáška k téme a moderovaná modelová situácia. Praktická príprava prebieha formou workshopov v malých skupinách účastníkov s nácvikom jednotlivých zručností – výkonov na trenažéroch s figurínami.

Účastnický poplatok: 95 €
Miesto konania: Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 6 kreditov
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

Upozornenie
Organizátor vzdelávacej akcie RZP, a.s. upozorňuje, že z dôvodu ochorenia COVID-19, sa budú podmienky účasti na odbornom vzdelávaní prispôsobovať aktuálne platným nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR. O konkrétnych zmenách Vás budeme informovať.

Registrácia:

Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a potvrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované. Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov