Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne, II. modul

Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne, II. modul

Utorok 13.6.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín

RZP, a.s. organizuje sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UM s názvom  "Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne". Vzdelávacia akcia je 2. modulom z viacerých tém spracovaných do modulového vzdelávania, ktoré budú priebežne realizované. Jednotlivé moduly je možno absolvovať jednotlivo podľa výberu ZP. Vzdelávacie akcie sú zaradené do aktivít sústavného vzdelávania SK ZZ a SKSaPA.

Obsahom budú témy: AIM a arytmie, NCMP a vybrané neurologické stavy, Respiračná insuficiencia, forenzné kritéria pre rozhodovanie ZZ v zásahu, analýzy zásahov, kazuistiky, KPR. Prebehne teoretická príprava aj praktické cvičenia.

Účastnický poplatok: 71 €
Miesto konania: Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 6 kreditov
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

Registrácia:

Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a potvrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované. Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov