Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / V. Trenčiansky deň urgentnej medicíny - online účasť

V. Trenčiansky deň urgentnej medicíny - online účasť

Štvrtok 30.11.2023 08:00,
Trenčín
Nový termín - novo zverejnená akcia.

Odborný seminár sa bude venovať kritickým stavom u detí, zmenám v systéme ZZS a kazuistikám zo zásahov ZZS. Podujatie je kreditované v SLS/SSUMaMK, SK ZZ, SKSaPA. Účasť cez Internet on-line, prostredníctvom YouTube streamu.

Účastnický poplatok: 25 €
Miesto konania: Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 5 kreditov
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

Registrácia:

Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a potvrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované. Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov