Ochrana osobných údajov, právne informácie

Copyright

Obsah a design týchto stránok je chránený platným autorským zákonom a príslušnými predpismi v platnom znení. Kopírovanie, ďalšie rozširovanie a publikovanie akejkoľvek časti je bez predchádzajúceho písomného povolenia prevádzkovateľa zakázané, pokiaľ nie je uvedené inak.

Obchodné známky

Názvy produktov, firiem, služieb a výrobkov použité na tejto webstránke môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Vo vzťahu k vykonávaniu vzdelávania zdravotníkov a k  vykonávaniu kurzov inštruktorov je pre účely zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom spoločnosť RZP, a.s., so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 331 023, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10335/R, kontaktné údaje: tel. +421 (0)32 65 88 155, (ďalej samostatne len „prevádzkovateľ RZP, a.s.“).

Vo vzťahu k vykonávaniu kurzov prvej pomoci pre laikov je pre účely zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom spoločnosť RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 36 345 164, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 15754/R, kontaktné údaje: tel. +421 (0)32 65 88 155, (ďalej samostatne len „prevádzkovateľ RZP Trenčín, s.r.o.“).

Prevádzkovateľ RZP, a.s., ako aj prevádzkovateľ RZP Trenčín, s.r.o. prostredníctvom tohto webového portálu každý samostatne spracúva osobné údaje fyzických osôb v prípade, ak fyzická osoba ako návštevník tohto webového portálu prejaví svoj záujem o vzdelávacie aktivity organizované a vykonávané prevádzkovateľom RZP, a.s. a prevádzkovateľom RZP Trenčín, s.r.o. a tento záujem potvrdí vyplnením a odoslaním prihlášky elektronickej registrácie v kalendári vzdelávacích aktivít: https://www.rzp.sk/program.php.

V prípade, ak fyzická osoba ako návštevník tohto webového portálu vyplní a odošle svoje osobné údaje do prihlášky elektronickej registrácie a vzdelávacej aktivity organizovanej a vykonávanej prevádzkovateľom RZP, a.s. alebo prevádzkovateľom RZP Trenčín, s.r.o. sa nezúčastní, jej osobné údaje nebudú prevádzkovateľom RZP, a.s. alebo prevádzkovateľom RZP Trenčín, s.r.o. spracúvané a budú automaticky odstránené.

Zodpovedná osoba

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa RZP, a.s.: Patrik Ján, admin@rzp.sk, +421 (0)918 688 717. PGP klúč pre možnosť zabezpečenej šifrovanej komunikácie: admin@rzp.sk_(0x412FBE36E387FB3D)_public.asc.
U prevádzkovateľa RZP Trenčín, s.r.o. zodpovedná osoba nie je určená.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom RZP, a.s., ako aj prevádzkovateľom RZP Trenčín, s.r.o., je zabezpečenie organizačnej prípravy vzdelávacích aktivít vykonávaných prevádzkovateľom RZP, a.s. alebo prevádzkovateľom RZP Trenčín, s.r.o. a s tým súvisiace vedenie evidencie fyzických osôb, ktoré potvrdili svoj záujem o vzdelávacie aktivity vykonávané prevádzkovateľom RZP, a.s. alebo prevádzkovateľom RZP Trenčín, s.r.o. a ktoré sa týchto aktivít aj zúčastnili, vrátane plnenia si zákonných povinností prevádzkovateľom RZP, a.s., ako aj prevádzkovateľom RZP Trenčín, s.r.o., ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov pri ním vykonávaných vzdelávacích aktivitách.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom RZP, a.s., ako aj prevádzkovateľom RZP Trenčín, s.r.o., je podľa ust. § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov osobitný predpis, ktorým je zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov prevádzkovateľom RZP, a.s., ako aj prevádzkovateľom RZP Trenčín, s.r.o. je určená v súlade s ustanoveniami zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ RZP, a.s. alebo prevádzkovateľ RZP Trenčín, s.r.o. spracúva, má, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v jeho rozsahu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Informácia o požiadavke na poskytovanie osobných údajov, informácia o neexistencii povinnosti poskytnúť osobné údaje a informácia o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov fyzickej osoby prevádzkovateľovi RZP, a.s. alebo prevádzkovateľovi RZP Trenčín, s.r.o. je zákonnou požiadavkou na vykonanie vzdelávacích aktivít organizovaných a vykonávaných prevádzkovateľom RZP, a.s. alebo prevádzkovateľom RZP Trenčín s.r.o.

Poskytnutie osobných údajov fyzickej osoby prevádzkovateľovi RZP, a.s. alebo prevádzkovateľovi RZP Trenčín, s.r.o. nie je jej povinnosťou, v prípade neposkytnutia osobných údajov na stanovený účel ich poskytnutia však nebude možné zo strany prevádzkovateľa RZP, a.s. alebo prevádzkovateľa RZP Trenčín, s.r.o. vykonať vzdelávaciu aktivitu organizovanú a vykonávanú prevádzkovateľom RZP, a.s., o ktorú má fyzická osoba záujem.

Cookies

Webové stránky používajú cookies v súlade so zákonom. Cookie v HTTP protokole označuje malé množstvo dát, ktoré WWW server pošle prehlidaču, ktorý ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve rovnakého webu prehlidač tieto dáta posiela späť serveru. Cookies bežne slúžia k rozlišovániu jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich nich užívateľské predvoľby a pod., a zjednodušujú tak používanie webu.

Ako cookies používame? Naše vlastné cookies slúžia pre funkčnosť webu, napríklad na udržiavanie informácii o prihlásení, alebo o anonymizovanú štatistickú analýzu návštevnosti. Cookies tretích strán používame pre služby našich partnerov, ktorí tiež používajú cookies. Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k ich čítaniu alebo zápisu. Ide hlavne o systémy pre analýzu návštěvnosti. Našim partnerom je: Google Analytics – podrobnosti o tomto nástoji nájdete tu: https://www.google.com/intl/sk_ALL/analytics/index.html

Súhlas s ukladaním cookies

Väčšina prehladačov cookies automaticky akceptuje, ak nie je prehlidač nastavený inak. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ukadaním cookies. Použitie cookies môžete obmedzit alebo zablokovať v nastavení Vášho webového prehlidača.

Ako skontrolovať nastavenie cookies v prehlidači

Chrome, Mozilla Firefox, Egde, Internet Explorer, Safari.