Vzdelávacie akcie

Prečo absolvovať sústavné vzdelávanie u nás?

Sme profesionáli z praxe. Naši inštruktori majú mnoho skúseností z reálnych zásahov pri záchrane života. Vzdelávaniu v resuscitácií sa venujeme niekoľko rokov v Slovenskej aj Českej republike. Za absolvovanie získa účastník sústavného vzdelávania kredity podľa platnej legislatívy.

Pre zdravotníckych pracovníkov mimo pracovníkov v ZZS je určený akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania s názvom „Neodkladná podpora životných funkcií“. Počet pridelených kreditov za pasívnu účasť je 8.

Neodkladná podpora životných funkcií

Absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania si aktualizujeme vedomosti a získavate zručnosti v resuscitácii a riešení neodkladných stavov.

Resuscitáciu vyučujeme podľa platných odporúčaní Európskej resuscitačnej rady. Minimálny štandard obsahu je rozšírený  o témy a tréning, ktorý zohľadňuje konkrétne personálne a materiálno – technické podmienky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (napr. KPR v podmienkach ambulancie, KPR v nemocnici, KPR v  lekárni…). Používame sofistikované figuríny a trenažéry, ktoré imitujú reálne situácie. Účastníci majú možnosť použiť pri tréningu KPR pomôcky vlastného resuscitačného setu. Zároveň urobíme kontrolu kompletnosti a funkčnosti jednotlivých pomôcok. Počet kreditov za pasívnu účasť: 8.

Vzdelávanie v urgentnej medicíne

Pre zdravotníckych pracovníkov pripravujeme sústavné vzdelávanie v problematike NZS viacerými formami. Pripavujeme odborné semináre, workshopy, analýzy kazuistík. Zaujímavé a pozitívne hodnotené je modulové vzdelávanie zamerané na konkrétne vybrané témy UM. Okrem teoretickej prípravy prebieha vždy tréning v simulačnom centre pod vedením viacerých lektorov, s individuálnym prístupom k účastníkom vzdelávania. Za absolvovanie získa účastník kredity podľa platnej legislatívy.

Trenčiansky deň urgentnej medicíny

Trenčiansky deň urgentnej medicíny je odborný seminár zameraný na rôzne aktuálne aspekty urgentnej medicíny. Viac informácií o odbornom seminári Trenčiansky deň urgentnej medicíny.

 

Kurz inštruktora prvej pomoci

Kurz inštruktora je určený pre zdravotníckych pracovníkov s vyšším odborným alebo vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch, ktorí sa budú venovať vyučovaniu prvej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rôznych formách vzdelávania. Kurz trvá najmenej 24 vyučovacích hodín, pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Je ukončený skúškou.

Na kurze sa venujeme pedagogike, didaktike a odborným témam z neodkladnej zdravotnej starostlivosti a prvej pomoci v zmysle platných odborných odporúčaní.

Obsah sme rozšírili o nové aktuálne odborné témy z urgentnej medicíny. Učíme Vás vyučovať efektívne a pútavo pre poslucháča.

Kurzy prvej pomoci pre laickú verejnosť