Nácvik KPR v ambulancii (ilustračné video)

Absolvovaním akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ si aktualizujete a doplníte teoretické vedomosti a získate praktické zručnosti v resuscitácii v simulovaných podmienkach.

Upozornenie: Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR. Jednotlivé termíny nemusia byť evidované a zverejňované v kalendári vzdelávacích podujatí CME na stránkach jednotlivých komôr. Každá komora je v rámci hodnotenia sústavného vzdelávania povinná uznať kredity za absolvovanie akreditovaného programu v zmysle zákona  578/2004 Z.z., § 40 až 42 v znení neskorších predpisov. Neodkladná podpora životných funkcií

 

Prečo tréning v resuscitácii?

S resuscitáciou a riešením kritických stavov sa zdravotnícki pracovníci (ZP) mimo ZZS, OUP, OAIM nestretávajú často. Zlyhanie vitálnych funkcií je situáciou, ktorá väčšinu ZP zaskočí svojou naliehavosťou. Vyžaduje okamžitú reakciu, rýchle a správne rozhodnutia a neodkladné poskytnutie pomoci. Ak je resuscitácia pre ZP činnosť v praxi sporadická, nedokáže si bez pravidelných nácvikov KPR v simulovaných podmienkach udržať zručnosť na úrovni správneho psychomotorického stereotypu. Stráca schopnosť reagovať na zlyhanie vitálnych funkcií správne a včas. Väčšina štúdií zameraných na výučbu KPR a udržanie potrebných zručností pre poskytovanie kvalitnej KPR dokazuje, že zručnosť sa po 3 - 6 mesiacoch od školenia vytráca (ERC, 2015).

 

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (§ 40) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách (ust. § 40 ods. 1-10 zákona č. 578/2004 Z.z.).

Jednotkou na hodnotenie sústavného vzdelávania je kredit. Zdravotnícky pracovník má v hodnotenom období (päťročný cyklus) dosiahnuť počet kreditov stanovených Vyhláškou MZ SR č. 74/2018 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

 

„Neodkladná podpora životných funkcii“ – fotogaléria zo vzdelávacieho programu

Obsah programu „Neodkladná podpora životných funkcii“

Spoločnosť RZP a.s. rozširuje minimálny štandard obsahu akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ o témy a nácviky zohľadňujúce konkrétne personálne a materiálno – technické podmienky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (napr. KPR v podmienkach ambulantného zdravotníckeho zariadenia, KPR v nemocnici, KPR v podmienkach lekárne...). Účastníci majú možnosť pri tréningu KPR použiť aj pomôcky vlastného resuscitačného setu, skontrolovať kompletnosť a funkčnosť jednotlivých pomôcok. Výučba teoretických vedomostí a nácvik praktických zručností je v súlade s aktuálnymi odporúčaniami pre resuscitáciu (Guidelines ERC).

 

Materiálno – technické zabezpečenie vzdelávacieho programu

Materiálno technické vybavenie vzdelávacieho programu je nad rámec definovaného minimálneho štandardu.

 

Špeciálne tréningy s klinickým simulátorom SimMan

Galéria materiálno technického zabezpečenia programu „Neodkladná podpora životných funkcií“

Lekár a iné nelekárske povolania - registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“

Stomatológ a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva - registrácia na vzdelávací program „Neodkladná podpora životných funkcií“