Prvá pomoc deťom

Utorok 23.7.2024 14:00,
Trenčín

Viete, ako správne poskytnúť prvú pomoc svojmu dieťaťu pri úraze alebo náhlom závažnom zhoršení zdravotného stavu?

Absolvujte špeciálny kurz zameraný na poskytovanie prvej pomoci deťom všetkých vekových skupín. Obsah tohto kurzu je oproti bežným kurzom rozšírený práve o prvú pomoc pri náhlych stavoch, ktoré sú typické pre detský vek.
Kurz je vhodný pre rodičov, starých rodičov, učiteľov, vychovávateľov a všetkých, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť detí a sú povinní pomoc dieťaťu poskytnúť.

Čo sa naučíme?

Poskytovať prvú pomoc deťom všetkých vekových kategórií pri:

  • poruchách vedomia, poruchách dýchania a zlyhaní krvného obehu
  • dusení pri obštrukcii dýchacích ciest cudzím telesom,
  • masívnom krvácaní a šoku,
  • pádoch, ranách, krvácaní, zlomeninách, poraneniach kĺbov, šliach a svalov,
  • popáleninách a poleptaní,
  • horúčke, febrilných kŕčoch a epileptickom záchvate,
  • stavoch závažnej dýchavičnosti pri zápaloch v oblasti hrtanu - laryngitídach, epiglotitidách,
  • bolestiach bruška, hnačkách a zvracaní,
  • otravách detí, alergických reakciách a anafylaxii.

Účastnícky poplatok: 26 € s DPH.
V cene kurzu je Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci a farebná študijná publikácia "Prvá pomoc jednoducho, efektívne a bezpečne" v rozsahu 52 strán.
Miesto konania: Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín
Forma úhrady: hotovosť
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti 10 a menej dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

Registrácia:

Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a potvrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované. Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov