Kurz prvej pomoci

Utorok 13.8.2024 14:00,
Trenčín

Kurz je vhodný pre širokú laickú verejnosť. Je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v poskytovaní PP v súlade s aktuálnymi odporúčaniami Európskej resuscitačnej rady (Guidelines ERC, 2021).

Účastnícky poplatok: 26 € s DPH.
V cene kurzu je Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci a farebná študijná publikácia "Prvá pomoc jednoducho, efektívne a bezpečne" v rozsahu 52 strán.
Miesto konania: Edukačné centrum spoločnosti RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín
Forma úhrady: hotovosť
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti 10 a menej dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

Registrácia:

Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a potvrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované. Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov