Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne, II. modul (termín uzatvorený pre HaZZ)

Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne, II. modul (termín uzatvorený pre HaZZ)

Utorok 3.10.2023 08:00 – 15:30,
Trenčín
Termín neverejný - prihlásenie na túto akciu je neverejné.
Registrácia ukončená - na túto akciu už nie je možné prihlásenie.

RZP, a.s. organizuje sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ZZS a UM s názvom  "Vybrané kritické stavy v urgentnej medicíne". Vzdelávacia akcia je 2. modulom z viacerých tém spracovaných do modulového vzdelávania, ktoré budú priebežne realizované. Jednotlivé moduly je možno absolvovať jednotlivo podľa výberu ZP. Vzdelávacie akcie sú zaradené do aktivít sústavného vzdelávania SK ZZ a SKSaPA.

Obsahom budú témy: AIM a arytmie, kardiostimulácia, kardioverzia, NCMP a vybrané neurologické stavy, respiračná insuficiencia, teoretická príprava a praktický tréning.

Účastnický poplatok: 71 €
Miesto konania: Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 6 kreditov
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 10 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

Prihlásenie na túto akciu je neverejné. Ak sa chcete registrovať, prosím žiadajte od organizátora prihlasovací link.