NPŽF – Kežmarok

Štvrtok 9.11.2023 14:00,
Kežmarok
Termín uzatvorený - na túto akciu už nie je možné prihlásenie.

Spolok lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok v spolupráci s RZP a.s. Trenčín pripravili akreditovaný periodický kurz - študijný program sústavného vzdelávania určený pre lekárov, sestry, praktické sestry a iné zdravotnícke povolania, zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Účastnický poplatok:
84 € lekár, zubný lekár, farmaceut,
54 € sestra a iné nelekárske povolania.
Účastnícky poplatok zahŕňa:
- publikáciu „Neodkladná resuscitácia“ v rozsahu 72 strán
- certifikát o účasti
- kontrolu resuscitačného setu z ambulancie
- občerstvenie
- parkovanie vozidla
Miesto konania: Kežmarok, Garbiarska 1, školiaca sála SOŠ
Pasívna účasť: 8 kreditov
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 10 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.