NPŽF - Trenčín

Utorok 4.6.2024 12:00,
Trenčín
Termín obsadený - tento kurz je plne obsadený, skúste si vybrať iný termín.

Akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania určený pre zubných lekárov a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva, zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v súlade s vyhláškou MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov, §2 (5), organizovaný v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov.

Účastnický poplatok:
90 € – zubný lekár, nečlen SKZL
70 € – zubný lekár, člen SKZL
54 € – sestra, dentálna hygienička a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva
V cene je občerstvenie.
Miesto konania: Edukačné centrum RZP (Budova Masaryčky, blok A, 1. poschodie), Legionárska 5, Trenčín
Odborný garant: MUDr. Milan Henčel, Mgr. Beáta Macejková
Pasívna účasť: 8 kreditov
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 10 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.