Registrácia / Vzdelávanie v urgentnej medicíne / EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

EKG v rukách záchranára - hodnotenie a popis EKG v ambulancii ZZS

Utorok 10.9.2024 08:30 – 15:30,
Trenčín

Obsah: Základné princípy hodnotenia a popisu EKG, EKG krivka v kontexte klinických príznakov.
120 minút teória, 240 minút tréning hodnotenia záznamov EKG, diskusia

Účastnícky poplatok: 25 €
Pre absolventov 3 modulov sústavného vzdelávania v RZP, a.s. je účasť na tejto akcii bezplatná.
Miesto konania: Edukačné centrum RZP, Legionárska 7158/5, Trenčín
Pasívna účasť: 6 kreditov (akcia je kreditovaná len v SKZZ)

Registrácia účastníkov: 8.30h – 9.00h
Čas trvania: 9.00h – 15.30h
Prestávka: 11.00h -11.30h
Občerstvenie: káva, čaj, minerálka, koláčiky/sendvič

Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 10 a menej pracovných dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.

Registrácia:

Fakturácia na firmu
Ak zadáte IČO, automaticky sa vyplní: názov firmy, sídlo, DIČ.
Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a potvrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel a nebudú sprístupnené žiadnym iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované. Ochrana súkromia a zásady ochrany osobných údajov