Inštruktor

Marec 2018

22. – 23.3.2018 Trenčín

Štvrtok 22.3.2018 – piatok 23.3.2018, Trenčín

Účastnický poplatok: 220€ bez DPH
Cena je vrátane obedu a občerstvenia počas dní kurzu.
Miesto konania: Legionárska 7158/5 (Masaryčky, blok C, 2. posch.)
Forma úhrady: prevodom na bankový účet
Po registrácii Vám zašleme zálohovú faktúru k úhrade účastníckeho poplatku.
Fakturačné údaje (osobné údaje, sídlo/bydlisko) sú povinné aj pre fyzické osoby (nepodnikateľov), z dôvodu potreby vystavenia a zaslania zálohovej faktúry.
Stornovacie podmienky: Pri odhlásení účasti z programu sústavného vzdelávania 3 a menej dní pred dňom konania Vám bude účtovaná plná cena vzdelávania. Záväzná prihláška je bezplatne prenositeľná na inú osobu.


Elektronická registrácia:
Inštruktor
titul, meno a priezvisko
email
telefón
dátum narodenia
miesto narodenia (ak je mimo SR, uveďte aj štát)
stupeň vzdelania v zdravotníckych študijných odboroch
povolanie
iné povolanie
pracovisko (typ ambulancie/oddelenie)
členstvo v komore
registračné číslo v komore
toto pole nechajte nevyplnené
Fakturačné údaje
Fakturácia na firmu
IČO
Názov firmy
Adresa/Sídlo
DIČ (len platca DPH)

Odoslaním formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. Spoločnosť RZP, a.s. spracuje osobné údaje výhradne pre účely zabezpečenia kurzov a vzdelávacích aktivít, najmä pre potreby zákonom stanovenej evidencie a pre potreby vystavenia potvrdenia o absolvovaní kurzu a povrdenia o získaní kreditov v rámci systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Vaše údaje nebudú použité na žiadny iný účel ani poskytnuté iným osobám. Pokiaľ sa na kurze nezúčastníte, Vaše osobné údaje nebudú evidované.