Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Cieľom sústavného vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Jednotkou na hodnotenie sústavného vzdelávania je kredit. Zdravotnícky pracovník má v hodnotiacom období dosiahnuť určitý počet kreditov stanovených Vyhláškou MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Povinnosť sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka je definovaná v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

 

Vyhláška MZ SR č. 366/2005 Z.z., §2, ods. 5 definuje povinnosť zdravotníckeho pracovníka absolvovať najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program zameraný na obnovenie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií.

Formálne vzdelávanie (regulované a garantované štátom) je možné absolvovať v študijnom programe sústavného vzdelávania akreditovanom MZ SR s názvom „Neodkladná podpora životných funkcií“. Vzdelávací program je oprávnená realizovať len akreditovaná vzdelávacia ustanovizeň. Zoznam držiteľov akreditácie zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej stránke.

https://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov

Počet kreditov

  • Za absolvovanie vzdelávacieho programu v dĺžke min. 8 hodín – pasívna účasť,  náleží absolventovi 8 kreditov za jeden deň účasti. Pri viacdňovej vzdelávacej aktivite sa prizná účastníkovi najviac 8 kreditov za každý deň účasti (príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2005 Z.z., B., ods. 3).
  • Pri preškolení v rozsahu 4 hodín – pasívna účasť, sa prizná účastníkovi 8 kreditov (príloha č. 1 k vyhláške č. 366/2005 Z.z., B., ods. 2).

Neformálne vzdelávanie je organizované zamestnávateľom a príslušnými komorami, samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami, odbornými spoločnosťami SLS, alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami a profesiovými združeniami a poskytovateľmi). Počet pridelených kreditov je v súlade s vyhláškou 366/2005 Z.z. Zoznam neakreditovaných jednorazových vzdelávacích aktivít je zverejňovaný na stránkach príslušných komôr v zozname vzdelávacích aktivít.