Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať. Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (§ 40) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách (ust. § 40 ods. 1-10 zákona č. 578/2004 Z.z.).

Jednotkou na hodnotenie sústavného vzdelávania je kredit. Zdravotnícky pracovník má v hodnotenom období (päťročný cyklus) dosiahnuť počet kreditov stanovených Vyhláškou MZ SR č. 74/2018 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Vzdelávanie v neodkladnej resuscitácii
je možné absolvovať v akreditovanom študijnom programe sústavného vzdelávania s názvom „Neodkladná podpora životných funkcií“. Vzdelávací program je oprávnená realizovať len akreditovaná vzdelávacia ustanovizeň. Zoznam držiteľov akreditácie zverejňuje Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej stránke. https://www.health.gov.sk/?zoznam-akreditovanych-studijnych-programov-dalsieho-vzdelavania-zdravotnickych-pracovnikov